Niyabizwa maMpondo eNtabankulu

AmaMpondo omgquba ekhokelwe nguNkosi Nzululwazi Sigcau.

Kumgubho waminyaka le oqhutyelwa kwikomkhulu laseLwandlolubomvu eMatshona, eNtabankulu ayabizwa nakulo nyaka amaMpondo nguNkosi Nzululwazi Sigcau.

Eli komkhulu lihamba phambili ngokuqhuba iinkqubo zophuhliso ingakumbi lo mgubho wokukhumbula amasiko nezithethe zesizwe samaMpondo.

Minyaka le ikomkhulu laseLwandlolubomvu lidibanisa amaMpondo aphuma kwinkalwana zonke zeMpuma Koloni. Kuzakuba kusenziwa iintetho ezifundisayo, imbali, umculo, isinxibo nokutya kwesiMpondo.

INkosazana engudadebo Nkosi uSigcau uStella Sigcau wesibini nguye odlala indima engenakubaliswa eqinisekisa ukugcinwa kwamasiko, izithethe nembali yesizwe samaMpondo.

Ikomkhulu lamaMpondo eLwandlolubomvu lelika Nkosi uNtsikayezwe Sigcau ozalwa nguKumkani uBhota Manzolwandle Sigcau. UNkosazana uStella Sigcau uchaza okuzakwenzeka kulo mgubho wamaMpondo.

“Umgubho lo uqale ngonyaka ka2006, silindele abantu abasuka kubuKumkani bamaPedi, Ndebele, Venda, Xhosa, nakwaSoshangane,” kucacisa uSigcau.

Uthi kulindeleke ubukho bonozakuzaku welizwe laseTurkey uAysegus Kandas, owayesakuba ngunozakuzaku weli eCanada uMembathisi Mdladlana nabanye. “Umphathi weFreedom Park uJane Mufamadi, usihlalo wendlu yeeNkosi eMpuma Koloni uNkosi Mpumalanga Gwadiso nabanye,” kucacisa uSigcau.

Esi sizwe siyaziwa ngokudlala indima ephambili kwilizwe loMzantsi Afrika kwezopolitiko, imidlalo, inkcubeko nezinye. Ngonyaka ka1917 ukutshona kwenqanawa iSS Mendi kulwandle leEnglish Channel, lonqanawa yayithwele amadoda wamaMpondo angaphezu kwamakhulu amathathu.

Ukanti ukusungulwa kombutho weANC ngo1912 ubuKumkani bamaMpondo babinza ngeenkabi zenkomo bukhuthaza ukuzalwa kukaKhongolose. “Ngendlela ezininzi lomgubho udlala indima enkulu kwintlalo yesizwe samaMpondo nakuMasipala waseNtabankulu, kwezotyelelo nakumasiko nezithethe,” uqinisekise oko uSigcau.

Lo mgubho ukhatshwa ziimbasa ezithi zinikwe abathile abazibalule ngokusebenzela uluntu ngendlela ezahlukeneyo, imfundiso kulutsha nezinye. Isizwe sabeTswana bekomkhulu likaKgosi Mampuru lisoloko liyinxalenye yalo mcimbi. AmaMpondo agazinye nezizwe eziquka amaMpondomise, amaBomvu, ooMkhize kwakunye nooDlamini baseSwazini.

Ngenxa yenkcubeko enzulu kwesi sizwe amaMpondo avelise iimvumi eziquka ooNkunz’emdaka, Salabemsuma, Njemboqo nezinye imvumi. “Sizimisele ukunikisa ngezipho zomsebenzi wezandla osuka kwisizwe samaMpondo usiya kumzi wozakuzo welizwe lase Turkey, injongo kukuba zigcinwe kwiziko lokugcina imbali eTurkey,” utsho uSigcau.