Nkomonye: ‘Ayinakuyekwa itshabalale iLovedale Press’

ISebe lezeMidlalo, uLonwabo, ubuGcisa neNkcubeko eMpuma Koloni lithi imbali yeziko elinembali kupapasho loluncwadi lwesiXhosa, iLovedale Press eDikeni, alinakuyekwa litshabalale.

UMphathiswa weli sebe uFezeka Nkomonye ebephefumla emva kweenkxalabo zokuba iLovedale Press yodumo ingafika iminyaka elikhulu ezayo sele itshabalele.

Kwindibano yokuphonononga iilwimi ebibanjelwe eQonce kutshanje, uNjingalwazi Pamela Maseko, ophethe icandelo lezoLuntu (Humanities) kwiYunivesithi yaseMntla Ntshona (NWU), uveze ukuxhalaba kwakhe ngemeko yeLovedale Press.

“Eyona nto ikwayintlungu kukuba iLovedale Press ngoku isetyenziswa njengemotshwari. Indawo eyashicilela Ingqumbo Yeminyanya, Ityala Lamawele, Zemk’ iiNkomo Magwalandini, ngoku isetyenziswa njengendawo yokugcina izidumbu. Akukho themba lokuba la mbali yaseLovedale ingahlala ikhona de kube yiminyaka elikhulu ezayo,” kutsho uMaseko.

UNkomonye uthi bakwilinge lokuhlola inyathelo lokwenza iziko lembali (museum) ngeLovedale Press.

“ILovedale Press idlale indima enkulu ekukhuthazweni nasekugcinweni koncwadi lwelizwe lakowethu. Ulwazi lwethu lwababhali abafana noTiyo Soga, JJR Jolobe, WB Rubusana, ukubala nje abambalwa, kungenxa yeLovedale Press. Ngenxa yoku, le mbali ayinakungaselwa liso okanye iyekwe itshabalale,” utshilo uNkomonye.