Nkosi Daluxolo Jezile: ‘Sililungele ixesha lolwaluko’

UNkosi Daluxulo Jezile weforum yolwaluko kwisithili saseChris Hani.

UNkosi Daluxolo Jezile ongusihlalo wekomiti yolwaluko kuMasipala wesithili saseChris Hani, uthi bakulungele ukujongana neengxaki zolwaluko lwasebusika kulo nyaka ka2024.

Isizini yokwaluka kwamakhwenkwe ivula kabini ngonyaka, ngoCanzibe ebusika nasehlotyeni.

“Besibambe indibano sizama ukukhangela ukuba sikulungele na ukungena kweli xesha lokwaluka kwabantwana, sijonge zonke izinto ezithi zifuneke, eziquka ukubakho kwamanzi, ubume neforum, amakhaya azakwalusa nezinye,” kutsho uJezile.

Isiko lokwaluka kwamakhwenkwe eMpuma Koloni lambethwe ngumdintsi wokuba rhoqo xa kwaluswe amakhwenkwe kubakho abantwana ababhubhayo.

“Siyaleza amakhaya ukuba nawo athathe uxanduva lokwaluka kwabantwana babo, kaloku isiko lelamakhaya, asinalo ke ilishwa lokubhubha kwabantwana apha ebusika,” kutsho uJezile.

Nangona inani eliphezulu labantwana ababhubhayo likwisithili saseOR Tambo, kodwa sele bebhubha kwiindawo zonke zeMpuma Koloni.

Kukho umkhuba omtsha wokulima kwabakhwetha ngumlilo bade babhubhe ngenxa yokunqaba kwenkathalo kumakhaya, amakhankatha nabanye abachaphazelekayo.

“Sibongoza abazali ukuba baqinisekise ukuba amakhankatha azakusebenza ngalawo aqeqeshiweyo ukuze kwenzeke umsebenzi wonke ngendlela efanelekileyo,” kutsho uJezile.

Ngamashumi amathathu anesithathu abantwana ababhubhele esuthwini kwixesha lokwaluka lwasehlotyeni kunyaka ophelileyo.