Noxa befunde bayityekeza, babhuqwa yindlala!

Abo baphumelele imfundo enomsila, beqhankqalazela ukufumana imisebenzi.

Ngenxa yokubhuqwa yindlala, ulutsha oluphumelele imfundo enomsila eMpuma Koloni, libhenele kuqhankqalazo ngelivakalisa intlungu yalo. Okhokele olu qhankqalazo uSiphamandla Kashe, uthi badiniwe yindlala logama bechithe ixesha eziyunivesithi befundela ubomi obungcono. “Esi sisiqalo semigushuzo eshushu ezayo esiza kuyiqhuba kwiphondo lonke, okwangoku sicela umsebenzi ebantwini, imali yokuqala amashishini nolunye uncedo olunokusikhupha kule ngxaki,” uthethe watsho uKashe. 


Ingxelo ithi kwiidolophu ezohlukeneyo zeMpuma Koloni, ezi zifundiswa ziqhube olu qhankqalazo zivakalisa intlungu yokungaphangeli. Kumbindi wedolophu yaseMonti, uYonela Thafeni lixhoba lale meko,  uphumelele isidanga sakhe kunyaka ophelileyo emva kokufunda ngemali yenkam-nkam.  “Ekhaya kujongwe kum, ndihlala nomakhulu, kukho abantwana ekumele ukuba nabo baqhubeke nemfundo, bendine themba lokuba ndakuphucula ikhaya lam ndakugqiba ukufunda,” uthethe watsho uThafeni. 

Ingxelo ithi inqanaba elilandelayo kolu qhankqalazo luzakuba lujoliswe kurhulumente wephondo leMpuma Koloni.

 “Ngomhla wokuqala wenyanga ezayo sijonge ukuba siqhube uqhankqalazo olupheleleyo oluya eBhisho kwi- ofisi yenkulumbuso uPhumullo Musaulle,” utshilo uThafeni.

 Ilizwe loMzantsi Afrika lelinye kumazwe anamanani aphezulu abantu abafundileyo abadinga umsebenzi.

 Umphathiswa wesebe lezimali uPravin Gordhan, ulandele emva komongameli uJacob Zuma ethembisa abantu beli ngobomi obungcono. 

Eli qela lolutsha lithi lizakuqhubeka ukuma ezitalatweni lungqiba, lucela nolunjani uncedo ukubonakalisa ingxaki yabo logama benxibe impahla ezicacisa umyinge wemfundo yabo. “Okwangoku asilazi inani labantu abatsha abangaphangeliyo  benemfundo enomsila, kodwa sizakwenza iinzame zokuba sibeneenkcukacha ezizizo,” utshilo uKashe.

 

Kubo kukho abo bathi babhenele ekuzibulaleni ngenxa yokuswela umsebenzi nokubangela ukuba bonganyelwe luxinzelelo. “Zibini izidanga zam kwezonxibelelwano, ndikhathazeke kakhulu ngenxa yale meko, asinalo ithemba kurhulumente wethu,” uthethe watsho Phinda Mkhontwana.  

EMthatha, Monti nase Dikeni – eliqela liqhube uqhankqalazo lukhalela imisebenzi engekhoyo.  Aba bafunde kwiiyunivesithi eziquka iFort Hare,WSU kwaneekholeji ezincinci.