Nqaba Bhanga: Bendisoyika!

UNqaba Bhanga emva kokuphumelela, eMonti Umfanekiso: Siyanda Jantjies

UNqaba Bhanga uthi into ebangele ukuba aduke isithuba esingaphaya kweyure ngethuba kubhengezwa ophumelele ugqatso lokukhokela iDA eMpuma Koloni, kungokuba ebesoyika iziphumo zale nkongolo.

“Bendisoyika! Ndingumntu okhawuleza avakalelwe, ngoko ke ukoyiswa kolu gqatso bekungazokundiphatha kakuhle. Andiyikholelwa nangoku eyokuba ndim ophumeleleyo. Ngoku bendingekho bendizilungiselela ukwamkela uloyiso,” utshilo uBhanga.

UBhanga, obeyinxalenye neDA ngo-2014 emva kokushiya iCongress of the People, ebekhuphisana noVeliswa Mvenya. UMvenya uqale ukuzibandakanya neDA ngo-2000 kwaye uqhwatyelwa izandla ngegalelo alenzileyo ukukhulisa lo mbutho emaphandleni.

UBhanga uphumelele ngeevoti ezilikhulu elinamashumi asibhozo anesithandathu (186) logama uMvenya efumene iivoti ezilikhulu elinamashumi amathandathu ananye (161).

“Icekwa lilele kuthi ngoku okokuba siqiniseke ukuba iDA iselulawulweni eMpuma Koloni emva konyulo luka-2019,” utshilo uBhanga.

Uthi uyalihlonipha igalelo likaMvenya kwiDA. “Umama uMvenya ngomnye wabantu abandenze ndazibandakanya neDA. Ungumzekelo omhle kwaye ndimthatha njengenkwenkwezi yeDA,” kutsho uBhanga.

Emva kokubhengezwa kweziphumo zenkongolo, abaxhasi bakaMvenya baye baphuma bebonakala benyembezana.

USinovuyo Xala itshantliziyo leDASO eNMMU uthi ukhathazeke kakhulu ukubona uMvenya engaphumelelanga. “Besicinga ukuba uzakuphumelela, kuba unamava angathethekiyo embuthweni. Khange sicingele ukuba uNqaba angaphumelela endaweni kamam’ uMvenya. Kodwa siyasihlonipha isigqibo sabathunywa bombutho,” utshilo uXala.

UMvenya uthi uyavelana namalungu akhe anxungupheleyo. “Bothukile, kodwa izinto zizakubuyela esiqhelweni. Ababantu bakhathazekileyo, ngabantu abawaziyo umsebenzi wam, abebenethemba kum,” kutsho uMvenya.

Lo kaMvenya uthi usezakuqhuba egayela inkxaso iDA ukulungiselela unyulo luka-2019. “Ndiselilungu leDA,” utshilo uMvenya.

Umxhasi kaBhanga, uLuvuyo Sijaku, uthe: “Sivuya kakhulu inkokeli yethu uNqaba Bhanga ephumelele. Simthembile, uyasebenza kakhulu,” kutsho uSijaku.

Abanye abaphumelele kule nkongolo bame ngolu hlobo:

UBobby Stevenson noTerence Fritz bonyulwe njengamasekala kaBhanga, uAndrew Whitfield njengosihlalo logama uYusuf Cassim, Kobus Botha noMarshall Von Buchenroder bonyulwe njengoosekela-sihlalo.