Ntapane Clinic!

Mhleli obekekileyo, ndinengxaki nekliniki yaseNtapane eCorana. Le kliniki ayinasihoyo, ayinamfihlo kubaguli.

Iinesi zakhona uthi usabika ingxaki yakho kungeniswe omnye umntu ahlaliswe kule ndlu inye, abuzwe yenye inesi.

Amanesi alapha ahlala kwigumbi elinye ancokole, ahleke isiqhazolo enganihoyanga kwa unihoya. Futhi awana “Name Tags”. Kwisebe lempilo lephondo, uMam’ Dyantyi uthini ngezi kliniki zinesihoyo esingekhoyo?

– Umhlali, eCorana eNgqeleni

THUMELA EYAKHO INCWADI EYA KUMHLELI KU:

063 743 9538

ngeSMS okanye ngoWhatsapp