Ntlakohlaza!

Ntlakohlaza siyakubulisa!
Mvuseleli, sithi tyaph’ ufike.
Luhl’ uhlaza olwambes’ umhlaba
Neentyatyambo ezigqagqeleyo

Ubulusiz umhlaba ukhedamile,
Uxwebil’ uhlininika, umbi-
Namhla uyancuma, uyahleka,
Ntlakohlaza, siyakubulisa!

Ubugugile, wambeth’ amajacu,
Uneentloni, amehlo ejonge phantsi;
Wawambesa, wanjengo ‘mtshakazi.
Ntlakohlaza, siyakubulisa!

Ibisozela yonk’ into eyindalo;
Mphaphamisi, uyivuse yonke.
Emithini isandi seenyosi
Neseentaka asiswelekanga.

Yonwabile nayo imfula,
Iyadloba ngokwa matakane,
Ihlokoma, idanduluka isithi,
“Ntlakohlaza, siyakubulisa!”

Ntlakohlaza, siyakubulisa!
Silandeli sobusik’ obubi,
Mfudumezi emva kwamakhephu,
Mniki-bomi olandel’ intshazo.