Obedukile ubhaqwe engcwatywe kwindlu ethile, orhanelwayo utshiswe wabhubha

Indlu ekubhaqwe ingcwaba lobeduke kwinyanga ephelileyo KwaNobuhle eGqeberha, le ndlu ikwatshiswe ngabahlali batshisa nomnikazi wayo abamkrokrelayo. UMFANKISO: SAPS

UZola Michael Msengi (47) owachazwa lusapho lwakhe nje ngodukileyo ngomhla wamashumi amathathu (30) kwinyanga ephelileyo uSeptemba emaPoliseni, kubhaqwe umzimba wakhe ungcwatyiwe kumzi ongasenabantu kwilokishi yaKwaNobuhle eGqeberha ngeCawe.

Ukubhaqwa komzimba kaMsengi, kuza emva kokuba amaPolisa alammandla aye alandelela emkhondweni wosapho oluye lachaza ukuba kunomntu okuthwa ungcwatyiwe kwindlu ese2nd Avenue KwaNobuhle kwaye lacela uncedo kuba bakrokrela ukuba lilungu labo eli belinyamalele ekupheleni kwenyanga.

Ngokwengxelo kaCol Priscilla Naidu ithi, ngeCawe esiyishiyayo amaPolisa oncedo nohlangulo KwaNobuhle ayile kulendlu ehamba noMisty oliPolisa lezinja noye kwangokukhawuleza wawubhaqa umzimba kaMsengi.

Ngaphakathi endlini bekungekho mntu. Sukela kuthe kwabhaqwa lo mzimba amaPolisa aquqa kweli khaya nangade afumane mntu okanye mnikazi.

Ityala lokubulala livuliwe kwaye lisaphandwa.

Ingxelo ephuma kuNaidu iqhuba ithi, namhlanje uMvulo kusasa amaPolisa abizwe ngabahlali emva kokubhaqa umzimba otshisiweyo kwibala elise4th Avenue KwaNobuhle.

Lo umzimba ngokaThembikhaya Shaun Witbooi (35) nekuye kwaqinisekiswa ukuba ngumnikazi wendlu ese2nd Avenue etshiswe ngabahlali ekuye kwabhaqwa kuwo umzimba kaMsengi.

UMkomishinala wamaPolisa eMpuma Koloni uLt Gen Nomthetheli Mene utyityimbisela uluntu ekubeni lungawuthatheli ezandleni umthetho kwaye ukulwa ulwaphulomthetho ngolunye ulwaphulomthetho ayisosisombululo.

Amatyala okubulala avuliwe kwaye amaPolisa ayaphanda.