Okhule kabuhlungu uphiliswe kukubhala imibongo

Intwazana yaseGcuwa nengumbhali wencwadi nekwayiyo nembongi yasesidlangalaleni uAnathi Kom (20), uthe eneminyaka esibhozo washiywa ngumama wakhe, washiyeka ekhuliswa ngumakhulu wakhe, uthe esajonge leyo xa ene18 leminyaka waxhatshazwa ngokwezesondo de wabe uyakhulelwa, wafumana umntwana oyintombazana.

UKom ubhale incwadi ngesiNgesi esihloko sithi The Tree Of Life nayikhuphe ngo2022. Le ncwadi ingamava akhe obomi, apho abalisa ngamahlandenyuka obomi bakhe obungakhange bube lula njengamntwana wonke. Uthi intlungu yamenza ukuba abhale phantsi le mingeni ahlangana nayo emncinci ngohlobo lokuziphilisa.

Uthi uqale ukubhala ene15 leminyaka ngombongo othi Lamplough Senior Secondary School, nathi yayindlela abulela ngayo ootitshala bakhe abathi badlala indima ebomini bakhe bekwamkhuthaza ukuba aqhubekeke nangokubhala.

“Ndiyakholelwa ukuba yonke into yenzeka ngesizathu kwaye ndiyakholelwa ukuba uqalo olutsha luyakhulula. Ndabona ukuba mandithande umntwana wam ndimkhathalele. Incwadi le yam ngaphakathi injongo ikukuphilisa kwanokunika uluntu ithemba kwanokubafundisa nokubaluleka kokuxolela,” utshilo uKom.

UKom, nowenza izifundo zeBSc in Animal Science eFort Hare, uqhube wathi kwiinzingo ezithe zamehlela ebuncinaneni bakhe ukholelwa ukuba sisifundo kwaye kwakufuneka edlulile ukuze abengulo Anathi namhlanje.

“Ndim namhlanje ndingumntu phakathi kwabanye kwaye ubunzima bam abubhalwanga ebusweni. Iinzingo endidibene nazo andizibalekanga ndiye ndajongana nazo futhi zandikhulisa, zandomeleza kwaye zandivula. Ubomi bundifundise ukuba bona buyaqhubekeka,” uvale ngelo uKom.

Ngeli xesha sele kukuninzi asele ekuphumelele uKom ebomini bakhe. Oko kufana nokuyokubonga eminye yemibongo yakhe kwiLeadership Seminar ebiseGoli apho athi wayekunye nowaziwayo ongumbhali naye uNozibele Mayaba.

UKom ukwaphakathi kwababhali abayi66 abathe bakhethwa kubabhali abaphuma kumazwe ayi50 awohlukeneyo ehlabathini, nalapho kwakhethwa umbongo wakhe onesihloko esithi The World I’ am Praying For nophakathi kwincwadi yemibongo edityanisiweyo ethi Tranquility yabanye ababhali bamanye amazwe.