Okulindelekileyo kwiSkeem Saam!

Ababukeli bazakutsalwa zindima ezimbini kwiSkeem Saam ngoku, indima engqonge uKat (Patrick Seleka) noLeshole (Thabo Mkhabela).

Ezi ndima zilungiselelwe uSeason 5 – noqale kwiiveki ezimbini ezidlulileyo.

Sibona kwikhaya likaLeshole, sikhangele okuqhubekeka kubomi beli gatyana.

Uhlala noyise ohlala eqhub’ amatakane, ngoko ke sizakubona ubudlelwane babo, uxhatshazo nobuhlungu obuviwa nguLeshole ngenxa yokuzintyintya kukayise.

Ngokombhali nompapashi weSkeem Saam, uBonga Percy Vilakazi, lo mdlalo ukhethe ukuqwalasela okwenzeka kwikhaya likaLeshole, nanjengoko abantu abaninzi bejamelene nale ngxaki.

Kweliny’ icala sizakubona uKat kwilizwe elitsha eliquka abalinganiswa abatsha.

UKat, nobehlala ekonwabela ukupheka, waya esikolweni sokufundela ukupheka ePolokwane, ngoko ke sakwazana nabanye abafundi akunye nabo kuquka nabo bamhlohlayo. -Sim Freddie