‘Olu lonyulo logqitha noluka1994’

UNontando Ngamlana ongumlawuli weAfesis-corplan

OLU lonyulo lweveki ezayo lubaluleke ukodlula olo lwango1994 kwaye ukuba abo bakwilungelo lokuvota abalisebenzisi eli thuba, iminyaka emihlanu ezayo iyakuba mide kakhulu xa kuqwalaselwe imeko eliphantsi kwayo ilizwe loMzantsi Afrika.

Oku kuthethwe nguNontando Ngamlana, umlawuli weAfesis-corplan, engumbutho ongenanto yakwenza norhulumente ozinze eSouthernwood eMonti.

“Sikhuthaza wonke umntu okwiminyaka evumelekileyo yokuvota ukuba ayokuvota kolu lonyulo lweveki ezayo, ngoba olu lonyulo logqitha nolo luka1994 ngokubaluleka.

“Ngoku sikwixesha apho idemokhrasi yethu ithande ukuvuthwa,” kutsho uNgamlana.

UNgamlana uthi ukuvotela inkululeko kudlule, ngoku idabi limalunga nekamva lelizwe.

“Ngoku uvoto alusekho malunga nokubanga inkululeko, koko lumalunga nokuzenzela isigqibo. Kwesi isigaba, ukuvota kumalunga nokuzikhulula ngokwezoqoqosho, ngokwezentlalo nangokwezenkcubeko.

“Ukuba asiyenzi lo nto (ukuvota) ngoku, sakushiywa lixesha kakhulu kuba mininzi kakhulu iminyaka emihlanu. Ngokwezoqoqosho nangokwenkcubeko, kukhona apho njengelizwe sithe asenza kakuhle khona, ngoko ke kubalulekile ukuba abantu baphakamele ukwenza igalelo kwimigaqonkqubo yelizwe,” utshilo uNgamlana.

Uthi imibutho izithengisa ngemigaqonkqubo engohlukanga kuyaphi kuneminye.

“Mininzi imibutho yezopolitiko kwaye yonke izithengisa ngemigaqonkqubo eyahluke kancinci kuneminye. Ngoko ke sikhuthaza abantu ukuba bayovota, ngoba ukuvota kuza kuhlahla indlela emayithatyathwe lilizwe kule minyaka mihlanu izayo.”

UNgamlana ukhuthaza uluntu ukuba lusebenzise eli thuba lokuvota, ukuze luthabathe inxaxheba ekugqaleni ikamva leli lizwe.

“Ukuba abantu abavoti ngoku, okanye ababuqondi ubunganga obuqulathwe ziivoti zabo, iminyaka emihlanu ezayo [yokuphinda kuvotwe] iqelele kakhulu.

“Ukuqaphela nje izinto ezimbi ezenzekileyo kweli lizwe, ezifana nokusetyenziswa gwenxa kwezixhobo [iimali] zelizwe, iminyaka emihlanu ezayo [yokuphinda kuvotwe] iya kuba mide kakhulu.”