Olunye uhlobo lwepolitiki

Yenye nje iveki le! UPenny Sparrow – lo wathi abantsundu ziimfene ekuqaleni konyaka – ude wohlwaywa waxolisa nokuxolisa. UMongameli Zuma ude wayihlawula imali ekudala kusithiwa makayibhatale.

UMphathiswa wesebe lemicimbi yezekhaya, uMalusi Gigaba ude wenza isigqibo ngomfundisi waseMelika odume ngokugxeka abantu besini esinye abathandanayo. Nezinye. Kuzo zonke ezi zinto kukho into enye esiyibona isiya isanda, le yokuba abantu aboneliseki.

Umzekelo inga kulo mba kamongameli ode wahlawula lamawaka asixhenxe eeranti; endaweni yokuba siyamkele kuthi gqi umba wokuba uyithathe phi le mali.

Xa eveza igama lale bhanki imnike imali kuphinde kukhalwe ngokuba iyithathe phi le bhanki le mali, njalo njalo. Nakulo mba walo mfundisi waseMelika uthe akuthi akazokuvunyelwa aze eMzantsi Afrika umfundisi uSteven Anderson, bambi bathi ngoku kwizwe elinenkululeko efana neyoMzantsi Afrika bekumele ukuba sibavumele bangene abantu abanezimvo ezahlukileyo kwezethu.

Yonke into ijika ibeyingxoxo-mpikiswano. Kuqale kufunwe le, isakufika kufunwe enye.

Zezizinto zibambezela inkqubela-phambili yeli loMzantsi Afrika.

Nalapha eMpuma Koloni sinenye nje ingxubakaxaka; sikwinyanga yezokhenketho kwaye iintatheli zethu zimane zifumana amathuba okusiwa kwiindawo ngeendawo zabakhenkethi ukuze zibhale ngazo kodwa usakufika pha eMvezo uyakufika kuvalwe amasanga kusithiwa akungeni mntu kwibhothwe lakwaMandla Mandela ngoba kukho ukungavisisana phakathi kweli khaya kwakunye nequmrhu lezokhenketho likazwelonke. Iinkcukacha zisemfiliba kodwa kwakhona sibona kusima inkqubela-phambili.

Bambi bathi ziziphumo zedemokhrasi ezi; apho wonke ubani enelungelo lokuba negalelo kwimiba ngemiba eyenzeka kwizwe lethu. Zonke ezi zinto zifuna iinkokeli ezikwazi ukuthatha izigqibo msinya, ziqhubele phambili ngokukhawuleza.