Omnye ubanjiwe, abathandathu basafunwa!

Amabanjwa asixhenxe athe aqhwesha kwintolongo yaseMakhanda ngentseni yangoLwesibini kule veki.

Elinye lamabanjwa asixhenxe athe aqhwesha kwiziko loLuleko laseMakhanda neliyinzalelwane yaseZimbabwe, uSimba Masinge ubanjwe eBloemfontein.

Kuthiwa ukuqhwesha kwala mabanjwa kwaqapheleka ngethuba unogada wentolongo eyokwenza umsebenzi xa ebona isibane silayitiwe kwesinye sezisele ngentsimbi yesine ekuseni. Kwafunyaniswa ukuba la mabanjwa asixhenxe aqhwesha ngefestile. Iimeko ezijikeleze eso sehlo ziyinxalenye yophando.

Othethe egameni leSebe lezoLuleko, uSingabakho Nxumalo, uthi kukho ukumoshakala kwiintsimbi ezivala iifestile. “Iintsimbi ziyilelwe ukuba akunakwenzeka ukuba nawuphi na umntu azinqumle. Ngoko ke, kubalulekile ukuqonda ukuba luhlobo luni lwezixhobo ezisetyenzisiweyo kwaye kwathatha ixesha elingakanani ukunqunyulwa ezo ntsimbi,” utshilo uNxumalo.

UNxumalo uthi izinga lokuhlolwa koonogada bentolongo yenye yeendawo abaza kuziphanda. “Kwanezixhobo ebebezisebenzisa, bakwazi njani ukuzithubelezisa ngaphakathi kwiziko lethu, ngumbuzo omkhulu lowo esingenako ukuwuthatha kancinci kufuneka siwuphendule,” utshilo.

Amabanjwa athe aqhwesha ngala:

1. ULuvuyo September, ummi waseMzantsi Afrika, owayevalelwe ngezityholo zokubulala, ukuzama ukubulala, ukuxhwila nokuphanga.

2. UBennet Kwarrile, ummi waseZimbabwe, owayevalelwe ngenxa yokuqhekeza indlu nobusela kunye nokuzama ukubulala.

3. USimba Masinge, ummi waseZimbabwe, obanjelwe ukuzingela imikhombe ngokungekho mthethweni.

4. UTrymore Chauke, ummi waseZimbabwe, obanjelwe ukuzingela imikhombe ngokungekho mthethweni.

5. UNhamo Muyambo, ummi waseZimbabwe, obanjelwe ukuzingela imikhombe ngokungekho mthethweni.

6. UAbraham Moyane, ummi waseZimbabwe, obanjelwe ukuzingela imikhombe ngokungekho mthethweni.

7. UFrancis Chitho, ummi waseZimbabwe, obanjelwe ukuzingela imikhombe ngokungekho mthethweni.

Amapolisa alumkisa uluntu ukuba la mabanjwa ayingozi kwaye akufuneki kuthethwe nawo endaweni yoko kufuneka kuqhagamshelwane namapolisa. Uluntu lukwabongozwa ukuba lungawakhuseli nanjengoko lwakube lwenza ulwaphulomthetho.

Onolwazi malunga nala mabanjwa uyabongozwa ukuba atsalele umcuphi uKapteni Glen Peter ku-082 301 9427 okanye iCrime Stop ku-08600 10111 okanye isikhululo samapolisa esikufutshane.