Onyukile amaxabiso amafutha!

Abaqhubi beemoto eMzantsi Afrika kuzakufuneka bembe nzulu ezipokothweni nanjengoko amaxabiso amafutha enyukile ukusukela namhlanje ngoLwesithathu.

NgokweSebe leMithombo yeziMbiwa naMandla, ukunyuka kwamaxabiso amafutha kunokunxulunyaniswa nexabiso eliphezulu leoyile ekrwada yeBrent.

Nanga amaxabiso amafutha ahlengahlengisiweyo kumaphondo aselunxwemeni nangaphandle konxweme.

EGauteng, Limpopo, Mntla Ntshona, Freystata naseMpumalanga:

 • Ipetroli 93: inyuke ngeR0,65 ilitha
 • Ipetroli 95: inyuke ngeR0,65 ilitha
 • Idizili 0,05%: inyuke ngeR0,03 ilitha
 • Idizili 0,005%: yehle ngeR0,02 ilitha
 • Iparafin: yehle ngeR0,29 ilitha
 • Igesi yeLP: yehle ngeR0,19 ngekhilogram

EMpuma Koloni, KwaZulu-Natal, eNtshona Koloni naseMntla Koloni:

 • Ipetroli 93: inyuke ngeR0,58 ilitha
 • Ipetroli 95: inyuke ngeR0,60 ilitha
 • Idizili 0,05%: yehle ngeR0,04 ilitha
 • Idizili 0,005%: yehle ngeR0,09 ilitha
 • Iparafin: yehle ngeR0,26 ilitha
 • Igesi yeLP: yehle ngeR0,19 ngekhilogram