Ookopolotyeni boonogada eMpuma Koloni

 

Kwiinzame zokulwa iingxaki zentswelangqesho eMpuma Koloni, iSebe lezeNdlela neMisebenzi yoLuntu phantsi koMphathiswa uThandiswa Marawu liza kumisela ookopolotyeni boonogada kwiholo iThobi Kula eKomani ngomso umhla wesibini kule nyanga.


Ingxelo yela sebe ithi oku kuhambelana ncakasana nentetho yenkulumbuso yeli phondo uPhumulo Masualle ngethuba esenza intetho yakhe, nothe wamemelela ukuqiniswa kwezoshishino ezilalini nakwiidolophu ezincinci zephondo. 


Imibutho ephantsi korhulumente equka iPrivate Security Industry Regulatory Authority (PSIRA) neEastern Cape Development Cooperative ilindeleke ukuba idlale indima ephambili kulo mcimbi. 


Bakhala umhla nezolo oonogada kweli phondo ngenxa yento abayibiza ukuba kukuxhatshazwa kwabo ngabanikazi beenkampani ezibaqeshileyo. 


Ingxelo yePSIRA ithi ilizwe loMzantsi Afrka lelona linamanani aphezulu enkampani zonogada kwihlabathi. 


Ecacisa uMarawu ngenjongo zesebe lakhe uthethe wenjenje. “IMpuma Koloni ineenkampani zonogada ezingamashumi amahlanu anesibini amawaka, logama uMzantsi Afrika uneenkampani zonogada ezingamakhulu amane namashumi alithoba amawaka,” ucacise watsho uMarawu.

 

Urhulumente weMpuma Koloni usebenzisa iinkampani zabucala kwanezo ziqeshwe phantsi korhulumente ukukhusela izakhiwo nezinye izinto zamaxabiso.


 “Sinombono wokuba abo babesakuba ngamajoni, ulutsha, abo banezidanga neediploma nolutsha ngokubanzi, basungule iinkampani ezizakuba yinxalenye yaba kopolotyeni, ukuze kuliwe intswelongqesho,” utshilo uMarawu. 


Isebe lezendlela nemisebenzi yoluntu lichitha imali eqikelelwa kwikhulu namashumi amabini ezigidi zerandi (R120 Million) ngonyaka kwiinkonzo zokukhusela izakhiwo.


Isebe eli lezendlela nemisebenzi yoluntu kunye nesebe lezempilo ngawona masebe karhulumente apha eMpuma Koloni athi asebenzise ngamandla iinkonzo zonogada babucala kwanabo baqeshwe ngamasebe karhulumente,” kutsho uMarawu.

 

Eli sebe lithi lijonge ukuqesha oonogada abaphuma kwaba kopolotyeni abakumawaka amane kwiMpuma Koloni kwisithuba seminyaka emithathu ezayo, itshilo ingxelo.


Kulindeleke ukuba oku kuphucule indlela abasebenza ngayo onogada eMpuma Koloni.