‘Oomama mabathathe indawo yabo kulwaluko!’

Alele Na? Lo ngumbuzo ophuma kwincwadi ebhalwe nguNjingalwazi Nokuzola Mndende othe gqolo ukulwela intathonxaxheba yamanina kwimikhakha eyahlukeneyo yentlalo, ingakumbi kwimicimbi yamasiko nezithethe.

Kule ncwadi uMndende unyathela umhlaba amanina aliqela naxhotyiswe ngamagunya nezakhono oyikayo ukuthetha ngawo, intathonxaxheba yamanina kwisiko lokwaluka.

“Kule ncwadi ndithetha gabalala ngentathonxaxheba yamanina kwisiko lokwaluka labantwana

abangamakhwenkwe, kukho uluvo lokuba akumele angenelele,’’ uthethe watsho uMndende.

Ukubhubha kwabakhwetha eSuthwini okuthe gqolo kweli leMpuma Koloni sesinye sezizathu zokuba uMndende abhale le ncwadi.

“Buninzi ubuvuvu nokujikwa kwezinto okuthethwa ngamadoda athile entlalweni, kuthwa amanina awamele ukuba athathe inxaxheba kwisiko lokwaluka kwabantwana abangamadoda,” kutsho uMndende.

Uthi kule ncwadi ukwathetha ngezityholo ezijoliswe kumanina zokuba ngawo amanina angunobangela wokubhubha kwabakhwetha eSuthwini.

“Rhoqo ngonyaka ebusika nasehlotyeni kubhubha abakhwetha kwilizwe loMzantsi Afrika, ingakumbi kweli leMpuma Koloni,” kutsho uMndende.

NgoLwesibini wale veki, uNjingalwazi Mndende uxoxe gabalala ngendima yamanina kulwaluko nanjengoko ebhalile kule ncwadi ithi Alele Na?

“Alele Na? Ngumbuzo endiwubuza kumanina ukuba ingaba alele na le nto kuza kuqhubeka kubhubha abakhwetha ekhona, ethule ezandleni zamadoda,” utsho uNjingalwazi Mndende.

Ngabakhwetha abangamashumi amabini abathe babhubha eMpuma Koloni ngoDisemba wonyaka ophelileyo ngenxa yezi ngxaki zixoxwa nguMndende kule ncwadi. Ukanti ngonyaka ka2017 babengamashumi amabini abantwana abangamadodana abangenawo amalungu obudoda eMpuma Koloni kuphela ngenxa yobubhutyubhutyu obuqhubeka ebakhwetheni.

Zininzi iinkomfa neentlanganiso ezibanjwe eMpuma Koloni nangaphandle kweli phondo ngelizama ukukhangela isisombululo sale ngxaki.

“Alele Na? Izama ukuvula imehlo lamakhosikazi ukuba avuke athabathe indawo nelungelo lawo kwisiko lokwaluswa kwabantwana babo,” utsho uMndende.

Encokolela I’solezwe, uMndende ucaphule ababhali besiXhosa athi bathetha ubuvuvu ngeli siko.

“Umbhali uSakhiwo Knobel Bongela uthetha ubuxoki kwincwadi yakhe apho athi amanina awanagunya kwisiko lokwaluka,” utsho uMndende.

UMndende umemelela oomama ukuba baphakame baqalise ukuthatha inxaxheba kwisiko lokwaluka.

“Oomama bangcungcutheka minyaka le xa kufika ezi nyanga zokungena koonyana nabazukulwana eSuthwini, basoloko bezibuza ukuba konakele phi na,”utsho uMndende.

Uthi nangona kuzanywe izihlandlo ezininzi ukusombulula le ngxaki, asikho isisombululo esibonakalayo.

“Isisombululo aside sibekho qha kukhonjwana ngeminwe emehlweni, bambi bade bakhe amabali obuvuvu ngabanye ukubavala imilomo kuba bebaleka nenyani,” ugadlela atsho uNjingalwazi Mndende.

Uthi eyona nto imsusileyo ukuba abhale, kukuba kukho ootata abakholelwa ukuba oomama abafuneki kweli siko, logama amadoda enikwa inxaxheba yawo kwisiko lentonjane.