Oonondaba bayaphaxulana

KUVELE ukubetha-bethana ngamazwi arhabaxa phakathi kwemibutho yabucala elwela amalungelo eentatheli kweli.

Oku kulandele emva kokusekwa kombutho olwela utshintsho kubuntatheli iForum for Journalists Transformation (FJT) nosungulwe kwimpelaveki esiphuma kuyo.

UPiet Rampedi obekwe njengomongameli wethutyana weFJT ugxeke imibutho elwela imisebenzi yobuntatheli ngelithi ayenzi ngokwaneleyo ukukhusela iintatheli zebala elintsundu. Omnye wale mibutho yiRight2Know, nephenduleyo kwintetho kaRampedi isithi, yothukile zizityholo ezenziwe nguRampedi eyifanisa nemibutho elwa utshintsho kumsebenzi wobuntatheli.

IRight2Know iziphendulele ngelithi, yohlukile kweminye imibutho ehlaselwe nguRampedi kwaye ayichasenanga neenguqu zokuxhotyiswa kwabantsundu. URampedi uphinde wakhela ezehlela kwiRight2Know, ebuza ngendima eyidlalileyo ukwandisa amaziko eendaba kwindawo ezingamaphandle. Ukwabuze ngendima edlalwe ngulo mbutho ukulwa nokuba notshintsho lufikelele kwabantsundu.

Ukwakhwele ezehlela ku-Anton Harber oyinjingalwazi kwezobuntatheli, ngelixa engenaziqinisekiso zemfundo zoko.