Oonongayindoda baseYurophu abatshutshiswa!

Zithe zakufika iindaba zokuvuka kwezikhalazo malunga namandla anawo uCaster Semenya kumdyarho oziimitha ezingama800 kwezeembaleki, zikhalazo ezo zazidandalaziswe kwazezinye iimbaleki akhuphisana nazo kwanabakhimkhanyo bombutho weembaleki wehlabathi jikelele, mbutho lowo waziwa nge-IAAF ngamafutshane, ndaziva ndikhathazeke ngeyona ndlela.

Kum engqondweni nasentliziyweni ayivakali kakuhle into yokutshutshiswa komntwana womntu kuba edalwe okanye ezelwe waneentsinga kwanamandla angaphezulu kwabo basetyhini akhuphisana nabo kwimidyarho yezeembaleki. Nantsi imibuzo yam kule meko: Ingaba lityala likaCaster Semenya ukuba namandla angaphezulu kwezinye iimbaleki sele egwetywa nje?

Kutheni abantu, ingakumbi abaseYurophu kuquka namalungu eIAAF ezikhathaza ngamandla kaCaster endaweni yokubuka nokuncoma isakhono sakhe kukhuphiswano lweembaleki?

Ndiqinisekile akho namanye amabhinqa ekunokwenzeka ukuba anawo la mandla kwanenkangeleko efana nale kaSemenya, kodwa angabi nawo la mendu inawo le ntombi. Unesiphiwo sokubaleka ngamendu lo mntwana qha qwaba ke!

Nangona kukho la mazwembezwembe kwaneenkquleqhu malunga nobukhulu bencindi yobudoda kwigazi lentombi kaSemenya, yona ithi, “okubalulekileyo kukwenza ngaphezu kokuthetha.”

La mazwi iwathethe emva kokudanisa abaninzi kule mpelaveki sisuka kuyo. Kanye emva kokuthathwa kwesigqibo sokuba uza kuthi rhoqo phambi kokuba angenele ukhuphiswano, anikwe iyeza eliza kucutha amandla alinganiswa nawobudoda emzimbeni wakhe, le ntombi yaphendula aba bawisi balo mthetho unezothe ngokuthi iphumelele imbasa yegolide kumdyarho weemitha ezingama800 kukhuphiswano lweDiamond League kwelaseDoha.

Ukwalikhuphe latsola nelithi akayi kuwathatha la mayeza okanye la machiza kuthiwa makawathathe ukuze kucuthwe incindi yobudoda emzimbeni wakhe.

Elam lithi, ntombi kaSemenya, ubavale imilomo, ubadanisile kwaye ubashiye bentshwenye okwamaxolo eebhanana abo bebecinga ukuba isigqibo saphambi kokuba ungenele umdyarho siza kukuphazamisa.

Ndikwaqinisekile nokuba xa benokukunika la mayeza acutha le ncindi, nabayibona isongezelela amandla kuwe ukuze uzishiye uziqhumisele ngothuli ezinye iintombi, loo mayeza awazi kukuthibaza, useza kubashiya abanye ngoku ucuthwe incindi yobubhanxa.

Nanku omnye umbuzo ke mawethu: Ingaba uSemenya kwezemidlalo ngokubanzi libhinqa lokuqala ukuba nenkangeleko ebonwa njengekanongayindoda ngabanye, ingakumbi abo bahleli nje bacalula abantu ngokwesini? Impendulo icacile kwaye ayithandabuzeki, asingowokuqala kwaye ndiqinisekile ukuba asingowokugqibela.

Ingxaki yeyokuba ngokolwam uluvo, ukuba uCaster ebengaphumeleli kule midyarho, andiqondi ukuba aba dyakalashe basemva kwakhe bebeza kuzihlupha ngale ncindi yakhe kuthiwa inobudoda.

Ukuba uCaster ebeyimbaleki okanye umdlali osuka kumazwe aseNtshona okanye eYurophu, ibingazi kukhalazelwa nakancinci into yale ncindi kwaye ebeza kuyekwa aqhubekeke ephumelela emagqabini abe yintshatsheli ade afikelele kwixesha lokuthabatha umhlalaphantsi.

Kaloku kwimbali yezemidlalo sikhe sababona abo bakhangeleka ngathi banamandla nenkangeleko efana nale kaCaster, beneentsinga ebezinokufaniswa nezamadoda, kude kuthiwe ngoonongayindoda ngabo bacalula isini esithile, kodwa ezo ntombi, azizange zitshutshiswe ngokohlobo le yethu intombi itshutshiswa ngalo.

Kwiminyaka edlulileyo mhla yavela le nto yokukhalazelwa kukaCaster, ndikhe ndahlomla ndikhalaza ndiveza ngezinye iimbaleki nabadlali ababe ziintshatsheli nendicinga banencindi enokuthelekiswa okanye ifaniswe nale kaCaster, nabangaba: uFransesca Schiavone negqala uMartina Navratilova, bobabini ababe dlala intenetya. Zombini ezi ntombi, zaba ziintshatsheli kumaxesha ohlukeneyo kumdlalo wentenetya kwihlabathi jikelele.

UFransesca Schiavone ngomnyaka ka2010 waba linenekazi lokuqala laseItaly elaphumelela intshinga yeFrench Open. Kwelinye icala, uMartina Navratilova waseCzechoslovakia (naye njengoCaster otshate nenenekazi), nowayeqhokra ngesandla sasekhohlo, sevela kuziphumelela zone iintshinga zentenetya zehlabathi phakathi kuka1981 no1990.

Ithamsanqa lala manenekazi ke kukuba nangani nawo xa uwajongile, ngokufanayo noCaster lo wethu, zinokomelela kwaneentsinga kuquka namandla ebenokuthelekiswa afaniswe nawamadoda ngaba bacalulindini ngokwesini, ezi ntombi zaseYurophu azizange zitshutshiswe nakanye.

Ezi ntombi bezinokubonwa njengoonongayindoda ngabacaluli ngokwesini, azizange zitsalwe ziphungulwe ncindi yobudoda nakanye, nangona nazo zibe ziintshatsheli zehlabathi njengoCaster.

Ukuze ilunge le nto yokucalulwa komntwana wethu uCaster, kungakuhle xa imizimveliso yamachiza kwanoogqirha benokwala ukunikezela ngeli yeza liza kusezwa uCaster.

Nezinye iimbaleki ezikuchasayo ukubukulwa komntu nokucalulwa kwakhe ngokwesini okanye inkangeleko, kungakuhle xa zinokungenelela zixhase uCaster Semenya. Nathi sonke ma-Afrika, makhe siyeke ukuthula oku, simlwele kusiphuke izicithi umntwana wezwe lakowethu!