Oosaziwayo bacwangcisela u-2018!

Simshiyile unyaka ka2017 nemingeni yakhe, ngoku
lithuba lokutyala ku-2018 kwaye sithi xa ekekelela ekupheleni sixhamle
kwisivuno soko sikulimileyo.

I’solezwe lincokole noosaziwayo abadume kumakhono namabakala
ohlukeneyo, libangcambazisa ngabakucwangcisele unyaka ka-2018.

S’BONILE XOLO [ Umsunguli wenkampani yeempahla iS’bo
Next Level ]

“ Kukonga imali nokukhulisa inkampani yam iS’bo Next
Level.”

 CLEMENT MOASA [ odlala njengoKwaito kwiSkeem Saam
kwiSABC 1 ]

“ Ndibhalisela isidanga seeMasters kwizifundo
zoMthetho, kwaye ndivula inkampani yomzi-mveliso ].

 KHANYISA BUNU [ iQhula nomdlali kamabonakude ]

“ Ndicwangcisele ukuhambisa ivangeli yokuqhula kulo
lonke ilizwe

 IFANI [ Imvumi yomculo we-HipHop]

 “Kulo nyaka ndizakwakha umzimba wam ( physical fitness
), umoya wam ( spiritual and emotional wellness ). Ndichithe ixesha nabantwana
bam (uMusa ominyaka mihlanu, nomnye ozayo kwinyanga yoMdumba 2018).

 MAFA BAVUMA [ Umsasazi woMhlobo Wenene FM ]

“Ukuphuhlisa isakhono sam kwezosasazo nokuzikhulisa;
kananjalo
 ndichithe ixesha nosapho lwam.”