Oosomashishini banovalo ngomba wamaxabiso ombane

Indibanisela yoosomashishini bakwisixeko saseBhayi phantsi kombutho iNelson Mandela Bay Business Chamber ikholelwa ukuba ukonyuka kwamaxabiso ombane kwakukhokelela ekuqhwaleleni kwamashishini kwanasekudendweni kwabasebenzi kwilizwe liphela.

Le ndibanisela ikuthetha oku ngethuba umbutho olawula ukuthengiswa kombane iNational Energy Regulator of South Africa (NERSA) utyelela iindawo ngeendawo ngelizama ukuva izimvo zoluntu malunga nokwenyuswa kombane ngeshumi elinesixhenxe leepesenti ekhulwini (17%) ngo-Epreli kulo nyaka.

Kwiveki ephelileyo, iNersa ityelele isixeko saseBhayi nalapho ibihlangene noluntu kwanamaqumrhu ahlukeneyo.

I-Nelson Mandela Bay Business Chamber ithi ichasene nokwenyuswa kwamaxabiso ombane. “Abahlali kwanamashishini aseNelson Mandela Bay sokuze akwazi ukuqubisana noxinzelelo lokwenyuka kwamaxabiso ombane,” itshilo le ndibanisela kwimbalelwano.

Oosomashishini baseBhayi babalule imbalela egqugqisayo sithetha nje, ukungazinzi kwepolitiki elizweni kwanerandi eyehla isenyuka njengezinto ezibangela ukuba ushishino lubekwimeko engentlanga.

“Amaxabiso ombane anyuke ngokuphindene kahlanu ukusukela ngonyaka ka2001. Oku kubangele ukuba, ukuba amashishini enze amacebo alusizi ezama ukonga umbane kwiindawo zawo zokusebenza. Ukuba ke amaxabiso ombane ayenyuka, oko kwakuthetha ukuba abantu bazakuphulukana nemisebenzi kwilizwe liphela,” itsho iNelson Mandela Bay Business Chamber.

USekela-mongameli kwiNelson Mandela Bay Business Chamber uMC Botha uthe: “U-Eskom ungunobangela wokuwohloka koqoqosho. Siyayoyika ke into ezayo.”

abongile.ginya@inl.co.za