Ophumelele emagqabini ufuna ukubayinjineli

UAphelele Zenani (18) uphumelele ibanga leshumi ngeedistinction ezisixhenxe. Ngoku wenza izifundo zobuNjineli boMbane neKhompyutha kwiYunivesithi yaseKapa. UMFANEKISO: UTHUNYELWE.

UAphelele Zenani (18) ozimisele ukubayinjineli nowapasa ibanga leshumi ngeedistinction ezisixhenxe, kungoku nje ubhalise kwinkqubo yobuNjineli boMbane neKhompyutha kwiYunivesithi yaseKapa.

Lo mfana uzalelwe eMonti uphumelele kwisikolo samabanga aphakamileyo iLumko eAmalinda eMonti. Kwakungelula kuba wayedibana nobunzima endleleni. “Ndikhulele kwintlupheko. Esikolweni bendinokuswela izixhobo ezikhethekileyo zokwenza iiprojekthi ezithile zesikolo kuba besingenayo imali yokuzithenga,” utshilo kweli phephandaba.

UZenani ubalise ngendlela awayehamba ngayo imigama emide neyingozi ukuya esikolweni, ejongene nabaphangi izihlandlo ezininzi, yonke loo nto ngenxa yokuba usapho lwakhe lwalungenamali yokuba akhwele aye esikolweni. Ebehlala nabazali bakhe kunye nabantwana bakowabo abahlanu phambi kokuba afudukele eKapa. Abazali bakhe bobabini abaphangeli, ngoko ke baxhomekeke kwinkamnkam kayise yabantu abadala kunye nesibonelelo sabantwana ababini.

UZenani uthi imeko yosapho lwakhe iyamkhuthaza. “Ndihlala ndinyamezele ngamaxesha anzima kwaye ndizikhumbuze ngesidingo sokuzama kangangoko, ndisebenze nzima kwaye ndiphumelele ukuze ndiphucule imeko yemali yosapho lwam,” utshilo.

“Ndikhethe ukufunda ubunjineli ngenxa yokuba iinjineli zisebenzisa ulwazi nemigaqo yenzululwazi kubugcisa obunceda uluntu.

“Ndikhethe ubunjineli bombane kunye nekhompyutha ngokukodwa kuba eli candelo lilelona linefuthe phakathi kwamanye amacandelo. Kuphantse ukuba akunakwenzeka ukudlula usuku olunye ngaphandle kokusebenzisa itekhnoloji engenziwanga ziinjineli zombane,” utshilo.

Ucebise abafundi bebanga leshumi ukuba bafunde kangangoko banako kwiimpazamo abazenzayo ekuqaleni konyaka. “Vuka yonke imihla ngokuzimisela ukulwa nokoyisa ubuvila. Xa ufuna uncedo olongezelelweyo kufuneka ulufune,” ucebise watsho.

Uqhube wathi: “Ndisokole kwisiNgesi kwiikota ezimbini zokuqala, ndaza ndacela uncedo kutitshala wam wesiNgesi kwaye iziphumo zaba ngumahluko kwikota yesithathu neyokugqibela,” utshilo.