Ophumelele ukhuphiswano lwezincoko zesiXhosa

USiyabonga Ketani ophumeleleyo, Zimbini Feyisi noIndiphile Somzila ekunene.

Kukhuphiswa lwezincoko zesiXhosa lwaseSteve Biko Centre kuphumelele ezizikolo zilandelayo:

1. Hector Peterson High School – Siyabonga Ketani

2. Bhisho High School – Zimbini Feyisi

3. Forbes Grant Senior Secondary – Indiphile Somzila

Umxholo ibingu: Ukubaluleka kweelwimi zemveli.

“Uyafana nofileyo xa olwakho ulwimi lwenkobe lungathathelwa ntweni” sigxininise satsho isithethi esibekekileyo esinguMirriam Ganiso kolu khuphiswano phambi kokuba kubhengezwe amagama ezikolo eziphumeleyo. Isikolo ngasinye siye sanikwa imizuzu elishumi elinesihlanu ukuba senze intetho ngesincoko saso.

Umgwebi, okwangumhleli weliphephandaba, uqwalasele indlela abafunda ngayo isiXhosa kwakunye nokuzithemba kwabo eqongeni, wadibanisa amanqaku esincoko esibhaliweyo ukuze akhethe onkqenkqeze phambili.

Isincoko esiphumeleleyo, saseHector Peterson High School, sakusipapasha ngobunjalo baso kule veki izayo.