Owasetyhini uhlatyelwe evenkileni wabhubha!

OONOGADA kwivenkile eseVincent eMonti babambe umrhanelwa ohlabe owasetyhini izihlandlo eziliqela de wawunabela uqaqaqa ngaphakathi evenkileni kusasa ngeCawe.

Amapolisa athi ngale ntsasa abizelwe kule venkile, ekufikeni kwawo afumene inina elinama36 eminyaka ubudala liqungquluze ngomqolo echibini legazi linamanxeba aliqela okuhlatywa kumzimba ongasentla.

UCaptain Hazel Mqala uthi umrhanelwa, onama31 eminyaka ubudala kuvakala ukuba ungene kule venkile njengomthengi waze wahlasela ixhoba nebelisebenza phakathi kweempahla.

Uthi abasebenzi noonogada bave ngesikhalo esikrakra sisitsho phakathi kwempahla yevenkile.

UMqala uqhuba uthi ixhoba libalekele ngakwiithili labe lileqwa ngumrhanelwa ephindelela ukulihlaba.

“Oonogada bazamile ukungenelela, noxa kunjalo umrhanelwa wabalekela ngaphandle evenkileni ephethe imela esandleni. Baye bamnqakula baze bamnikezela emapoliseni. Kuye kwafunyanwa nesixhobo eso besisebenzisa kwesi senzo,” kutsho uCaptain Mqala.

Uthi ngethuba lalo dulubhentsu, umrhanelwa uye wabethwa ngelixa yena unogada efumene inxeba lokuhlatywa. Uye wasiwa esibhedlele ukuze afumane unyango. Ukanti nomrhanelwa usiwe esibhedlele apho aphantsi kweliso lamapolisa.

Amapolisa avule ityala lokubulala.