PAC: Umhlaba ebantwini kuqala

NAKULO nyaka njengakwiminyaka edlulileyo, iPAC isakhokelisa umbandela womhlaba, isithi isicwangciso sokusetyenzwa komhlaba sifanele ukuhamba ndawoninye nemfundo.

Usihlalo wePAC eMpuma Koloni, uSandla Goqwana, uthi akukho ntshukumo yezoqoqosho enakuze ibonakale xa uninzi lwabantu baseAfrika, abantu abamnyama, besaxuthwe umhlaba.

“Akukho nto sinakuze siyenze singenalo ulawulo lomhlaba. Umhlaba mawusenzele imali, kodwa ukuze kwenzeke oko kufuneka isicwangciso esicacileyo. Isicwangciso esiphambili yimfundo eluntwini ukuze abantu babenezakhono. Xa uza kuphatha umhlaba, kufuneka ubenezakhono ingakumbi ezo zeenjineli,” utshilo uGoqwana.

“Yonke into esinakuthi siyenze njengorhulumente woMzantsi Afrika isekezelwe kulawulo lwethu kuqoqosho lweli lizwe. Iintsika zemveliso kwezoqoqosho zintathu: ngumhlaba, ngabasebenzi kwanenkunzi (imali yokuqala nokuqhuba ushishino),” kutsho uGoqwana.

Kwimpelaveki esiyishiya ngasemva, iPAC iphehlelele ngokusesikweni umqulu wayo wezithembiso eMonti, apho ibidakanca izicwangciso zayo nanjengoko ifinyeziwe imihla phambi konyulo lwenyanga ezayo.

UGoqwana uthi into ephambili kwiPAC kukubuyiselwa komhlaba eluntwini.

“Kwantlandlolo sasiqhuba idabi lokubuyiswa komhlaba usiya kuluntu lwaseAfrika ukuze lwenze iintshukumo zalo zoqoqosho. Nangoku sisaqhuba nelo dabi. Umhlaba mawubuyiselwe kubanikazi bawo amaAfrika.”

UGoqwana ubalule iSajonisi esithi yenye yeendawo ekufanele kugxilwe kuzo kuphuhliso loqoqosho lwaseMpuma Koloni.

Kumbuzo wokuba ithini na iPAC kumbandela womhlaba osele wenziwe undabamlonyeni ngamanye amaqela ezopolitiko, uGoqwana uthe: “Masibaqhwabele izandla. Asikhathazeki nakancinane. Le nto ithetha ukuba umyalezo ekudala siwuqhuba ude wavakala nakwamanye amaqela ezopolitiko.”

“Babesithi iPAC ifanele ukunikwa ikiriva ukuba ifuna umhlaba, xa ke beyibonile inyani – masibaqhwabele izandla. SiyiPAC sithi lo mhlaba woxuthwa ngokuphalala kwegazi lamaAfrika, ngoko ke sithi makuthathwe wonke umhlaba.”