Phila ngonaphakade Kumkani!

“Mna Mpendulo Calvin Sigcawu, ndiyafunga ukuba ndiza kunyaniseka kwilizwe loMzantsi Afrika nakuluntu lwamaXhosa.”

Yatsho iKumkani yamaXhosa ngethuba isombathiswa umnweba wengonyama kwiKomkhulu lamaXhosa eNqadu kuGatyana kwekaCanzibe 2015, kumsitho owawuzinyaswe luninzi kuquka nobesakuba nguMongameli uJacob Zuma.

“Nditsho ndinyanisekile, ndikwathembisa ngenene ngamaxesha onke, ndiphakamise okuya kuthi kuqhubekekise phambili; ndiphikise konke okuya kuthi kukhubaze amaXhosa; ndikwathobela, ndiqaphele, ndibambelele kumthetho nesisekelo selizwe nayo yonke imithetho, imigaqo, imiyalelo, izithethe nemithetho yamaXhosa.

“Ndiphinda ndithembise ukwenza umsebenzi wam njengeKumkani ngako konke endinako, nesazela, futhi nokwenza nobulungisa ngokuzinikela kwam kubuKumkani, nentlalontle yesizwe samaXhosa nelizwe loMzantsi Afrika ngobubanzi. Wanga uQamata ngeemfefe zakhe andikhokele, andigcine ekugcineni esi sifungo ngentlonelo nesidima. Ngako ke, ndincede Qamata,” watsho uKumkani.

Ngalo mhla iimbongi zambonga zivuma ukuba ngenene le yingonyama yamaXhosa jikelele.

Intobeko, umonde, ubuntu, intlonipho, uburharha – zezinye zeempawu zokuchaza le Kumkani. Ewe ebekhe atswikile xa efuna, ingakumbi ekurhuqeni iinyawo kukarhulumente, kodwa ububona nje ukuba lo nto ingamonwabisanga isekelezelwe kwinyaniso.

Apha kwiphephandaba I’solezwe lesiXhosa besiye simtsalele umnxeba xa sifuna uluvo lwakhe kwimiba edla umzi. Ubungasoze uve ebuza intatheli ukuba iyithatha phi inombolo yakhe.

Intatheli yeli phephandaba ikhe yamzama emnxebeni kwiveki ephelileyo ifuna uluvo lwakhe kumbandela weentetho zokuba malitshintshwe igama lephondo laseMpuma Koloni, ngelishwa, umnxeba wakhe awukhange uphakanyiswe mntu.

Akululanga ukwamkela ukudlula emhlabeni kukanyana kaKumkani Xolilizwe Sigcawu. Yhini Tshawe ukusiqubula ngolu hlobo. Siyayazi ke kambe ukuba impilo ibingentlanga kodwa besingekakulindeli oku.

Noxa kunjalo, isizwe sakho siyakukhulula mzukulwana kaKumkanikazi Nodarhabe Sigcawu. Hamba ke Tshawe ubulise kooKumkani uXolilizwe, Zwelidumile, Ngangomhlaba, Gwebinkumbi, Sigcawu, Sarhili, Hintsa, Khawuta, Gcaleka, Phalo, Tshiwo, Ngconde, Togu, Sikhomo, Ngcwangu, Tshawe, Nkosiyamntu…

Phila ngonaphakade Kumkani!