Phumla ngoxolo gqala leSlo Foot

Igqala lomculo uSamuel Tshiyembe (ekuqaleni ukusuka ekunene) nolilungu leqela iSlo Foot ejuxuza nosekela-mongameli welizwe uCyril Ramaphosa. umfanekiso Phando Jikelo

UKHOKELE iqela leSlo Foot King Brothers iminyaka engaphaya kwamashumi amathandathu engajonganga nzuzo, endaweni yoko owona mvuzo awufumeneyo kukuhlaziyeka emphefumlweni ngenxa yokwenza into ebeyithanda.

Ebeyinxalenye yeSlo Foot, betyhutyha iindawo, besonwabisa uluntu ngaloo ntambula yentsholo ekhatshwa sisingqi esikhuthaza inkcubeko nozathuzo.

Umbulelo abebewuthanda beliqela, luncumo eluntwini. Ngamanye amaxesha bebeye babulelwe ngekofu nesonka.

Lowo nguSamuel Tshiyembe obhubhe ngoLwesihlanu weveki ephelileyo kulandela ukukhathazwa yimpilo.

UTshiyembe wayeneminyaka engamashumi amabini anesibini ngonyaka ka1953 ngethuba yena noAdonijah Magalela, Alton Mpisi, David Mahlulo noPhilemon Jaceni besungula iSlo Foot eZwelitsha, eQonce, ngenjongo yokonwabisa uluntu bengajonganga nzuzo.

“Basebenze kakhulu, benza igalelo nasekwakhiweni kwecawe yaseRhabe eZwelitsha,” kutsho umanejala weSlo Foot, uZolile Tshiyembe, ongumninawa kaSamuel.

“Ebephila umculo ubhuti, efuna ukubona iqela lisiya phambili. Ibiyinto ebeyinikwe nguThixo ukuba asigcine iSlo Foot sibambene,” utshilo uZolile.

Kule minyaka ingaphaya kwamashumi amathandathu sitshila iSlo Foot, sikhuphe amacwecwe amathathu kuphela, nto leyo ekhombisa ukuba eli qela beligxile ekonwabiseni abantu kwiindawo abakuzo, hayi ekushicileleni umculo.

Ezona ndawo eli qela belixhaphake kuzo ziquka ukonwabisa emitshatweni, emiguyweni, emigidini nasemathekweni.

“Sele besuka kubonwa nangulowo wayesaya kuba yiNkulumbuso yeli lizwe uPik Botha, ngethuba babesonwabisa kumsitho owawubanjelwe eKhambashe eQonce, wokubekwa njengenkosi kwalowo wayesakuba yinkokeli yephandle elalifudulwa lisaziwa njengeCiskei uLennox Sebe.

“UBotha wawuthanda umculo weSlo Foot, wacela ukuba mabaye eKapa bayokonwabisa komnye umsitho waseburhulumenteni welo xesha. Nangethuba utat’ uNelson Mandela esandula ukuphuma entolongweni, iSlo Foot sabizwa ukuba siyokonwabisa eMthatha kumsitho apho uMandela wayeyinxalenye nawo,” utshilo uZolile.

Ngoku iSlo Foot sinamalungu alishumi elinesine, kwaye sibizwa njengeSlo Foot Jazz Band ngenxa yokuba sinamalungu angamakhosikazi.

Umphathiswa wezemidlalo, ulonwabo, ubugcisa nenkcubeko uPemmy Majodina, uthi umngcwabo kaTshiyembe uzakuba ngumnyhadala ofanele isidima nesithozela seli qhawe.

UTshiyembe, oswelekelwe yinkosikazi yakhe nyakenye, uzakungcwatywa ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe kule nyanga.

ISlo Foot sakuhlala sikhunjulwa ngeengoma ezifana nezi: Ebukhweni, eBhayi Kumnandi nethi uLel’ ulova.