Phumla ngoxolo James ‘007’ Mateza

UJames 007 Mateza

UMKHONZI xa eculayo uthi “Bethani amaxilongo, nibethe nohadi, siloyisile olo tshaba lukaSathana”.

Le ibe yenye yeendlela zikaJames “007” Mateza zokudumisa uBawo. Ebemdumisa ngesandi, ngoko ke naye uya kuhlala ekhunjulwa ngesandi – ingakumbi kwicandelo leekwayara.

UMateza (59), igqala kwezosasazo nomdlali omkhulu wepiyano, ubhubhele eTinarha kuLwesihlanu esimshiya ngasemva. Wazalelwa eBhayi, ezalwa nguNomtshato Mateza kwakunye noMfundisi Luther Mateza, ongumfundisi waseRhabe odla umhlalaphantsi. Umam’ uNomtshato wayengumongikazi obhubhe ngo1996.

UMateza uqale ukufunda eKatlehong ngo1967 ze waya eBethel College eGcuwa.

Waqala ukufunda ukudlala ipiyano esemncinane ze waqhuba nokuzibandakanya nezomculo.

UMateza uqale ukusebenza njengotitshala eBuntingville eNgqeleni. Ukushiya apho uye wayokusebenza eRadio Transkei ze wayinxalenye noMhlobo Wenene FM. Uyakuhlala ekhunjulwa ngenkqubo yangeeCawe ethi ‘Mbonge uYehova Mphefumlo Wam’.

UMateza ebetshate noNomasonto Rose Nhlapo ngo1988 ze balizwa ngentombi uManzikazi Mateza. Uye wawuqhawula umtshato noNomasonto ze watshata noLilitha Mateza.

Ushiya ngasemva utata wakhe, intombi yakhe, umzukulwana uCebolenkosi Shalom Mateza.

Ungcwatyelwa eBhayi ngomso (Lwesihlanu). Lala ngoxolo Nozulu!