Phumla ngoxolo Nkabi Phesheya Phaya!

UMAKADENETHA woMsasazi wezeMidlalo, uDumile Mateza, akasekho emhlabeni.

Eli gqala lomsasazi lisweleka lineminyaka engama62.

Ngokutsho kweengxelo eziliqela, uPhesheya Phaya, nanjengoko beteketiswa ngabaninzi, usweleka emva kwethuba elide lokugula ngenxa yomhlaza.

UMateza wazalelwa eKareedouw eMpuma Koloni. Wazakhela udumo njengomsasazi wezemidlalo ophum’ izandla eSABC ngeminyaka yoo1980.

Lo titshala wamandulo, ebekwazi ukusasaza imidlalo ngolwimi lwesiXhosa, isiNgesi neAfrikaans.

Eli gqala lomsasazi lakukhunjulwa ngokusasaza ngeAfrikaans kwiNdebe yeHlabathi yoMbhoxo ka1995, nalapho iSpringbok senza imbali ngokuphumelela ngethuba sibetha iAll Blacks ngo15-12 eEllis Park.

Sithe sakuvakala isithonga sokuwa kukaMateza kubusuku bangoLwesibini, uMzantsi Afrika kuquka noogxa bakhe bavakalelwa.

UMluleki Ntsabo, okwangumsasazi wezeMidlalo eSABC ubhale kwikhasi lezonxibelelwano esithi kuninzi abakufunde kuMateza.

“Phumla Ngoxolo Nala. Sakuhlala sikukhumbula njengomntu obengajiki kwinto akholelwa kuyo nokuba abaninzi bebengayithandi. Uvule iminyango kwabaninzi kusasazo,” kubhala uNtsabo.

UPutco Mafani, umsasazi wezemidlalo kuMhlobo Wenene, uthe maninzi amabali anokuwabalisa ngoMateza, uthi bemthanda kwaye ukuhamba kwakhe emhlabeni kumothusile.

Usapho belungekawabhengezi amalungiselelo enkonzo yesikhumbuzo nosuku lomngcwabo