Pumba Game Reserve: Yithi zava, ubuke indalo

IPumba Game Reserve ekufuphi nedolophu iMakhanda Imifanekiso: BHEKI RADEBE

IPUMBA Game Reserve, elinye lamakhaya eendwendwe akwizinga leenkwenkwezi ezintlanu (five-star) nelinkqenkqeza phambili kwihlabathi jikelele.

IPumba, ifumaneka kumgama oziikhilomitha ezingamashumi amabini xa uphuma kwidolophu yaseMakhanda [ebikade iyiGrahamstown] ukanti yiyure ukusuka ngaseBhayi. Ungena kwisiphambuka saseQhorha [Alicedale].

Apha ufumana ikhaya elizolileyo kuluntu kwakunye nezilwanyana zasendle ezifana nengonyama, ingwe, ingwenkala, indlovu, indlulamthi, ingcuka, umkhombe, iqhwarha, imvubu nezinye.

IPumba ibi lelinye ikhaya elamkele iindwendwe ebe zizimase uMnyhadala wezobuGcisa kaZwelonke ubuseMakhanda kwezi ntsuku zigqithileyo.

Nathi njengeentatheli ebe zisebenza eRhini siye sazibhaqa sikwinyhweba yokulala kweli khaya linomtsalane kunene ngokumenywa liSebe lezoKhenketho loMzantsi Afrika ( SA Tourism).

Mhlawumbi ufuna ukubethwa yimpepho, uphulaphule isandi esimyoli sezilwanyana neseentaka okanye ukwikhefu labagqiba kutshata, iPumba yeyona ndawo efanele ukuthi qatha engqondweni yakho ngoko nangoko.

Ikhaya elingenabungozi lezifo ezifana neMalaria, ubuhle bokungqongwa ziintaba, amahlathi namadama anamanzi acocekileyo.

IPumba ineendawo ezimbini zokuhlala – iWater Lodge neMsenge Bush Lodge – kwaye zombini ezi zitshatshele ngokutya okumnandi nempatho eshushu yabasebenzi abanobubele.

Sifike kamnandi ngenyanga yeKhala, inyanga enika umbala ogqamileyo kwisityalo esiliKhala, nesongeze ngobuhle phakathi kwemithi eshinyeneyo egcine izilwanyana ePumba.

Xa ilanga lisithela kakuhle phezu kwezo ntaba, usahleli kamnandi usidla isidlo phambi kwenye yeeLodge, nazo iindlovu nomhlambi weendlulamthi zithe chu kuhle ukuza kusela kwidanyana elikufuphi. Ukanti kusasa uphuma nje uye uthi mandla ngeqela leemvubu zigcakamele ilanga ecaleni komlambo apho. Iinkawu nazo zixakekile zikhangela ezinokufumana okusiwa phantsi kwempumlo nanjengoko zingapheli kufutshane nezindlu.

IPumba, igama elikwabhekiselele kwingonyama, iqhayisa ngeengonyama ezinombala omhlophe nanjengoko zingaphantsi kwamakhulu amahlanu iingonyama ezimhlophe ehlabathini.

Kaloku ezinye iintlanga kwilizwekazi leAfrika zikholelwa ukuba ukuzalwa kwengonyama enombala omhlophe sisipho esivela kwizinyanya, ubukho bayo sisiqinisekiso soxolo nempucuko eluntwini.

UThemba, yinkunzi yengonyama eneminyaka elishumi elinesithathu, umhlophe ngombala. UThemba yingonyama yokuqala ukugaleleka ePumba ngo2006, elandelwa yimazi yengonyama uNomathemba, nabathe bandisa inani leengonyama ezimbala umhlophe nomdaka kweli khaya lezilwanyana. Esi sibini sinabazukulwana abambala umhlophe nabamdaka.

Iingonyama zasePumba zihamba ngokukhululekileyo kulo myezo ngaphandle kokuvalelwa endaweni eyodwa. Ezo zilwanyana zitya ingca apha ziye nazo zityiwe zezo zitya inyama.

Kwincwadana yokubhala ngamava ebekwe phezu kwetafile eMsenge Lodge, nam ndibhalile ngokwenene ukuba “ IPumba lizulu lokuphumla kumhlaba welizwekazi leAfrika [ African Heaven].” Umbhalo wam ubusoleka kuloo mibhalo ixananazileyo yezincomo eziphuma kwiindwendwe ezivela kumazwe ehlabathi afana neMelika, ezisele zisuka kuzivela ubuncwane bokuhlala kweli khaya.

Iyabiza yona ngokwasempokothweni, kodwa akusoze uzisole ngokungena nzulu xa uthe watyelela!