Qhumehlo: Idonki yakudala

Ndingumkhuthuka wedonki uQhumehlo igama, ndiyinto ehleli nje ikhonkothwa ngootoki, iintwan’ apha ezimbi zoonomasinana ezimlom’ unxekenxeke namabhitywana ezinja ezigcwel’ irhashalala zifunzwa zizidengana zeengqeqana ezimdakana, iintwan’ apha ezixhwithek’ uboya ezisileyo.

Ndisisigculelo nento yokuhlekisa kwisixeko endazalwa ndakhulela kuso ndisebenza nzima, ndibhekiswa ngapha nangapha ndisiwe le nalee, ndithwaliswa le naleya, kuyiwe apho ndingaziyo kubantu endingabaziyo, ndifuna ndingafuni.

Obam ubomi abuzanga baba mnandi, andizange ndavuya, andizange ndahlekiswa, andizange ndangiwa, ndingazange ndambathiswa nobumfumfuma beengubo abantu abaqhayisa ngazo.

Okwam yabasoloko ikukudakumba, ixhala neenyembezi, yiyo lo nto nasoloko nindiva ndidanduluka ngesilusizi isikhalo, sukuba ndisiva into engaphakathi kum, umvandedwa, ewe! intlungu nentlupheko yam.

Ndiminyaka mihlanu ndikhonya, umakadeneth’ engena bhatyi.vNdilihambile lonke elaseBhayi ndingafuni, ndibone konke ndingathandi, ndive konke andinamlomo.

Ekuhambahambeni kwam ndiphumela kwiirhanga namathafa ale ndawo kube yinzuzo ngeny’ indlela kuba ndibe nezinto endingazibalisayo ngamahla-ndenyuka obomi babantu, izinto ezimbi nezintle, ezivuyisayo nezililisayo, ezingcolileyo nezilungileyo.

Abanye benu abazibonanga bengazivanga izinto esizibonileyo nesizivileyo.

Ndithemba ukuba niya kuwonwabela amabali am. Kodwa ncedani, nqandani izinja zenu ziyeke ukundifundekela.