R1.6 Bhiliyoni iya kwiindlela zaseBhayi

Bazakuxhamla abahlali kumsebenzi wolwakhiwo nophuhliso phantsi komasipala waseNelson Mandela naseSarah Baartman kuphuhliso oluzayo lohola wendlela obetha phakathi kwezi ndawo kungekabi ntsuku zatywala kulo nyaka.

I-Arhente esebenza ngophuhliso lweendlela iSouth African National Roads Agency (SANRAL) ibhengeze oku isithi ihlwayele isixa-mali esiyi 1,6 yebhiliyoni ezakusetyenziswa ekwakhiweni kwendlela ezakuba liqhagamshela phakathi kwaba masipala phakathi kweminyaka u2017-18.

Oku kubhengezwe ngethuba le arhente ibibambe enye yeentlanganiso ezibamba rhoqo nomasipala baseMpuma Koloni, kuboniswana ngemiba ephathelene nezendlela nokusikwa kwemihlaba esecaleni koohola bendlela.

Le arhente ithi amalinge amathathu kulo msebenzi iR334, R342 no R336 azakusebenzela ukuphucula umgangatho kuhola wendlela oqhagamshela iSomerset, Kirkwood, nendlela esuka ePeterson ukuya eAddo, nokusuka eAddo ukuya eMotherwell, amanye amalinge aza kugxila kuR75 noN2 kwicala laseTinarha, iJoe Slovo ne Colchester.

“Olu phuhliso luzayo aluzokunceda ukuphuhlisa ukhuseleko ezindleleni nje kuphela, kodwa luzakuza lukumgangatho wehlabathi kweli phondo laseMpuma Koloni,” utshilo uMbulelo Peterson ongumanejala weSANRAL.

Lo kaPeterson uthe bazakuxhobisa abahlali ngezakhono bebafundisa ngokutyikitya amaxwebhu eethenda, bebalungiselela ukuba bathabathe inxaxheba njengoosomashishini abasakhulayo.

Ukhankanye iibhulorho zabahamba ngeenyawo neepavumente njengezinye zezinto eziza kwenziwa eColchester, ukugalelwa kwendlela ephuma eTinarha ingene eRhafu nokwakhiwa kwemibhobho eJoe Slovo, nokuvulwa kwendlela edibanisa iAddo neMotherwell.

isibhalo@inl.co.za