Ramaphosa: Mabuyane faka isabhokhwe!

Abahleli phantsi nguMongameli Cyril Ramaphosa, umam' uNomathemba Fazzie kwakunye noOscar Mabuyane. Ngemva ngumthunywa weANC, uBukiwe Fanta noPemmy Majodina UMFANEKISO: SITHANDIWE VELAPHI

UMongameli Cyril Ramaphosa ubongoze uSihlalo weANC eMpuma Koloni, uOscar Mabuyane, ukuba aqinise isandla koomasipala baseMpuma Koloni, esithi banoxanduva lokutshintsha ubomi babantu.


URamaphosa ebethetha kwiholo yaseGompo eDuncan Village ngeCawe, apho iinkokheli zeANC bezithetha noluntu, ukuhlakulela unyulo lonyaka ozayo.


URamaphosa, otyelele ikhaya likamam’ uNomathemba Fazzie (91) olitshantliziyo lomzabalazo, uthi akonelisekanga yimeko ayibone eDuncan Village.


KwaFazzie, uRamaphosa ubone ukuba uyenziwa umsebenzi wokuxandisa indlu yeRDP kamam’ uFazzie.


“Imeko eniphila phantsi kwayo andiyithandi, ndifuna siyilungise. Ndifuna siyilungise ukuze nibenezindlu kwaneenkonzo ezifana namanzi nombane. Ndifuna nihlale kwizindlu ezingcono hayi ematyotyombeni unaphakade.


“Kukho abantu abahlal’ ematyotyombeni iminyaka engaphaya kwengamashumi amabini. Ayilunganga le nto kwaye iza kufuna sikhawuleze siyilungise. Ndiza kubuya kwakhona ndizokujonga ukuba oomasipala benza ntoni apha,” utshilo uRamaphosa.


URamaphosa uthi logama eza kuqinisekisa ukuba uMasipala waseBuffalo City wenza umsebenzi wawo wokutshintsha iimpilo zabahlali baseDuncan, ukwabongoze uMabuyane ukuba aqinise isandla.  


“Noqabane uOscar Mabuyane okurhulumente wephondo, naye uza kubaqhuba oomasipala bethu. Mna naye (Mabuyane) sesivene ukuba le nto siyibona apha eDuncan Village sifuna ilungiswe,” utshilo uRamaphosa.


Emva kokuba ethethe oku uRamaphosa, uMabuyane, obehleli eqongeni, wenze umfuziselo wokukatsa ihashe, esebenzisa isandla sakhe sasekhohlo okungatha ukatsa ihashe – ekwenza oko encumile.


Lo kaRamaphosa ukwatyelele naseMdantsane apho athethe khona nabahlali.


Ukanti amalungu ekomiti embaxa yeANC ebethe bhazalala kulo lonke iphondo egaya inkxaso. 

—