Rhoqo kwiiyure ezisibhozo owasetyhini ubulawa liqabane lakhe eMzantsi Afrika!

UMZANTSI AFRIKA uxhomile ngenani labasetyhini ababulawa ngamaqabane abo.

Izithethe zesintu nezokuhlala kuthiwa zizo ezinefuthe kule ngxaki ekhokelela kwizixholo-xholo phakathi kwabo bathandanayo.

Kukho umntu wasetyhini obhubhayo rhoqo ngeeyure ezisibhozo eMzantsi Afrika, kwaye kwabo babulawayo, isiqingatha ekhulwini sibulawa ngabo bathandana nabo.

“Iziphumo zentlalo, ngokwasengqondweni nasemzimbeni ziyaqhushekwa. Izithethe zesintu nezasekuhlaleni zizo ezidala olu hlobo lokuziphatha kubudlelwane babo bathandanayo, zingazikhusela okanye zizixhase kananjalo zizikhuthaze izixholoxholo,” itshilo ingxelo engophando eqokelelwe ziingcali zeyunivesithi yaseKapa neyaseStellenbosch.

“Amadoda achazwe njengawona aphembelela iziganeko zodushe kubudlelwane babo bathandanayo, nto leyo iye ichaphazele naloo manina azithweleyo, litshilo olu xwebhu.

“Phakathi komyinge ka-36 no-40 weepesenti wamanina akhulelweyo afumana impatho-gadalala kubudlelwane abakubo, ngelixa * -15 ukuya kwi-19 weepesenti bephathwa gadalala ngamaqabane abo. Lo nto ithetha ukuba amanina akhulelweyo, “ajamelene neziphumo ezininzi zempilo yobume bengqondo nobumzimba, kuquka ukuphulukana nabantwana abangekazalwa, uxinzelelo kwakunye nesimo esibi esilandela uxinzelelo olo.

Le mpatho-gadalala yonyusa umngcipheko emntwaneni, nonokuzalwa phambi kwexesha okanye enobunzima obusezantsi. Izixholoxholo ngexesha lokukhulelwa ziphakamise izinga kumanani okubhubha eMzantsi Afrika ukuya kutsho kwawona aphezulu ehlabathini, ephindaphinda lawo aseMelika, lufumanise oko oluphando.

Kude kube namhla, impatho-gadalala ayiselweso licandelo lezonyango kunye nophuhliso lwentlalo.

“Eli xwebhu lidiza ubungqina bomthwalo wezifo ezidalwa yile ngxaki kuzwelonke, kwaye likwakhangele nezisombululo,” utshilo uGqr Kate Joyner weYunivesithi yaseStellenbosch.

“Akwenziwa ngokwaneleyo ngakwicala lezixholoxholo zabo bathandanayo,” utshilo uJoyner, noyingcali kuxhatshazo ngokwesini kwicandelo lezonyango nenzululwazi yezonyango kwela ziko-mfundo.

Ingozi ejamelene namanina iphinde yadizwa luphando olwenziwe yiStatistics SA, kule ngxelo engeVictims of Crime ekhutshwe kule veki, ibika ukuba omnye kumanina amane ajamelene nempatho-gadalala kumakhaya abo.

Okhonyayo kwaStats SA uPali Lehohla uthe, uxhatshazo phakathi kwabo bakubudlelwane lonyukile kule minyaka mihlanu idlulileyo, umyinge weepesenti ezilishumi elinanye zezixholoxholo nokubulawa kwabasetyhini emakhayeni kufikelele kwiipesenti ezingama-31 ngo2015.

Uthe unobangela wezixholoxholo kuquka ukungalingani, isikhwele kunye nemiba engezimali. Uthe iziyobisi, umsindo kunye notywala nazo zidlala indima enkulu.

UJoyner noogxa bakhe uthi ezi zixholoxholo zigudle nemiba efana neHIV, izigulo zengqondo, ukunqongophala kwempilo enokwenza nenzala, ukungakhuli ngendlela efanelekileyo kwakunye nezigulo.

Oku kukhokelela kumenzakalo, ukhubazeko nokufa, kwaye bakubhungca ekufeni, baye bangathandi ukuthetha ngokuphandle ngemeko yabo ngeloyika uluntu.

Isisombululo kukuguqula indlela yokucinga kumadoda namakhwenkwe asakhulayo, ukuba badityaniswa namaphulo athile asekuhlaleni, oku kungaphungula ingxaki yoxhatshazo ngakumanina namantombazana.