Safa ngooNontwayibonwa!

Umhla nezolo abakwantsasana bazizinxada-nxada bazama ukuhlangula oomama bethu, oomakhulu bethu, iintombi zethu kwaneentsana zethu kubaxhaphazi bezidlwengu.

Ubusuku nemini amagosa ezempilo kwanalawo emibutho elwa nokuxhatshazwa kwabantu basetyhini nabantwana abangamantombazana, awa evuka ezama ukumamela, ukuxhasa nokuncedana namaxhoba oqhawulo lweenkciyo neencebetha kwiindawo esihlala kuzo.

Ngangendlela eziqatsele nezinogonyamelo ngayo ezi zidlwengu zabaxhaphazi ezine zandla ezinobungozi ngokwemilomo yeengwamza namaxhalanga, zihleli zifika ngokwamasela kangangokuba zade zathiywa ngelokuba ngooNontwayibonwa!

Ningangabonwa ke sithi baphilayo nenibaxhaphazayo, kodwa kuMdali nakumanyange, niyabonwa kwaye niseza kuwukhomb`umz`onotywla!

Ngokubhekiselele kubalo-manani lwamatyala odlwengulo, iziphatha-mandla zombuso zisanda kuvakalisa ukuba kumnyaka ka-2015 ukuya ku-2016, malunga namanina angama-43 000 aye anelishwa lokudlwengulwa kwizwe loMzansti Afrika ngokubanzi.

Ukanti, abeBBC, bebepapashe iinkcukacha ezalatha ukuba malunga nama-200 000 ngonyaka, abantu basetyhini namantombazana ayadlwengulwa kwaye ayaxhatshazwa kwihlabathi liphela. Kunokwenzeka ke abe la manani angaphezulu kunala adandalaziswa ngentla apha, kuba la manani ngalawo athathwa kumatyala achazwe kwabomthetho kuphela.

Khumbula ukuba uninzi lwamanani amantombazana angamaxhoba odlwengulo nokuxhatshazwa, ngabantu abazithatha ukuba bangamadoda awachazwa, kuba kaloku kunokwenzeka baxhatshazwa ngabona bantu babathembileyo abafana nootata babo, ootatomncinci nooyise-mkhulu, ooninalume kwanamanye amalungu osapho.

Undive kakuhle ke, ndithe abantu abazizidlwengu bazithatha ukuba bangamadoda, kanti akunjalo. Kaloku indoda kwaNtu ngulowo ukhuliswa ngengqiqo yokukhusela oomama, iintombi namantombazana, kwaye oku kutyaleke nzulu njengeengcambu entliziyweni yakhe.

Indoda egqibeleleyo neyiyo ayimphathi dlaka-dlaka nagadalala unina, udabawo wayo, umakazi wayo, intombi yayo nosana lwayo oluyi ntombazana, kwanomntwana womntu obhinqileyo edibana naye okanye ekunye naye!

KwaXhosa sikhula kusithiwa sonke simntu mnye! Ngenxa yoku, kuya kuhlala kulinyala ukubona umntu exhaphaza kwaye ezithathela ngaphandle kwemvume kuye nawuphi na umntu obhinqileyo! Isizalo nokwanda komzi kusezandleni zamanina.

Ukuphathwa kwamanina gadalala, ukuxhatshazwa kwawo kwanokudlwengulwa kwawo, oku kuya kuchaphazela isizalo nesizukulwana somzi ngaphandle kwamathandabuzo!

Ukuxhaphaza nokudlwengula umntu kunokukhokelela ekuxhelekeni komntu ngaphakathi, ekudandathekeni kwentliziyo naphakade nasekulahleni ithemba.

Sazi sonke ukuba abona bantu bachitha ixesha elininzi neentsana zethu kwiintsapho ezininzi, ngoomama namanina ngokubanzi. Xa ke ngoku abona bantu banesandla kubantwana bethu nakwisizukulwana sethu bephila ubomi bentshontsho, ingaba oku kuza kusakha njani isizwe?

Linye xa kunjalo nto zakuthi, ukuqhubekeka kudlwengulwa kuxhatshazwa amanina nabantwana abazintombi namantombazana, oku kukhokelela isizwe sethu emgqomeni, oku kweyelisela isizwe sethu emhadini, oku kuya sitshabalalisa isizwe sethu, sibhange kuphele kuthi nya!

Ndibe buhlungu kakhulu xa kuvakaliswa neziphumo zemibutho elwa nokuxhatshazwa kwabantwana isithi malunga nabantwana abangama-21 000 ngonyaka, bayaxhatshazwa ngokwesondo kwaye badlwengulwe eMzantsi Afrika.

Aba bantwana ke ngabazali bangomso, zinkokheli zangomso, ngaba babulawa iintliziyo, ukuzithemba nokuqiqa ngokuhluthwa ubunyulu babo kwanobuntu babo!

Umntwana oxhatshaziweyo ulahlekelwa lithemba, ukuzithemba kwanokuthemba abanye abantu. Oku ke kunganobungozi bokukhokelela kwisizwe esingenathemba kwanesizwe esibuthathaka!

Khaningenelele milwowo nani manyange! Khawuhlangule uthethelele Mveli-ngqangi, Thixo wookhokho bethu, Qamata kaTayi! Khusela nanzi iintsana zethu, oosisi bethu, oomama bethu, oomakhulu bethu kwanoonyana bethu besonzakala, bexhatshazwa, belinyazwa zizidlwengu zabaxhaphazi bamaxhalanga neengwamza ezingooNontwayibonwa! Ngoonontwayibonwa babachwechwi abeza bengabonwa, bonakalise, batshabalalise, baqengqe ugodo bakugqiba banyamalale kuthi shwaka!

Ezi zidlwengu zoonontwayibonwa ingaba zilibele kusini na ukuba kulo mzi kaPhalo intombi nomntu wasetyhini ufana nexabiso legolide, iperile, idayimani neentyatyambo zokukokoswa ukuze zingabuni?

Kule veki yokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu kuquka nawamanina neentombi, maze siwakhumbule amazwi ombhali uMbuthuma xa esithi:

“Thambodala sondelani;

Woz`utshabalal`umzi;

Kulityelwe lutyhwatyho;

Zemk`iinkomo magwalandini!

Nt`ezifungel`efileyo;

Nt`ezixhaphaz`ezingenamandla;

Amagwal`anezishwabulo

Zeminyaya engookhokho!

Mna ndibon`ishwanagusha;

Amadod`anamhl`aswel`ubuzwe;

Azi zakuba yini * `iintsana zethu?