‘Sakuzivala izikolo ezingenabantwana’

UKUVALWA kwezikolo yinto ekumgaqo-nkqubo welizwe. Oku kuthethwe yinkulumbuso yeMpuma Koloni uPhumulo Masssuale.

Ethetha kumsitho wokubhengezwa kweziphumo zebanga leshumi eMonti izolo, uMasualle uthe: “Ngokomgaqo-nkqubo izikolo ezinabafundi abangaphantsi kwekhulu elinamashumi amahlanu kufanele ukuba zivalwe, abafundi badityaniswe kwezinye izikolo.”

Ukwathe malunga nezikolo ezibalelwa ku-1 780 kweli phondo zinabafundi abangaphantsi kwekhulu elinamashumi amahlanu.

Ukanti izikolo ezingamakhulu amabini anamashumi alithoba zinotitshala omnye, ngelixa ezingamakhulu amane anamashumi amahlanu ananye ziinotitshala ababini. “Inkqubo enjalo ayisebenzi, asinojonga utitshala omnye afundise isikolo sonke.”

Ukwathe uyalele isebe lezemfundo ukuba libambe uthethathethwano nabo bachaphazelekayo ekuvalweni kwezi zikolo. Ugxeke imfuduko yabantu ezilalini besiya ezidolophini.

UMasualle ukwathe: “Eliyinyani lelokuba abantu bayafuduka ezilalini besiya ezidolophini, nakwindawo ezikufutshane nedolophu.”