Samwu eBCM: Sifaka amaPharapharha!

UZola Capucapu weSamwu ethetha nabasebenzi baseBCM abakuqhankqalazo UMFANEKISO: SITHANDIWE VELAPHI

IMANYANO yabasebenzi bakamasipala iSamwu (South African Municipal Workers Union) eBuffalo City ithi ayibuyi ngamva kwiimfuno zayo, yatsho ilumkisa abo basaqhubeka besebenza kulo masipala ngelithi iza kuqubisana nabo ngamaPharapharha (oonqevu).

Yiveki yesithathu abasebenzi bakamasipala bekuqhankqalazo olukhatshwa kukonakaliswa kwezakhiwo, izithuthi kwaneenkonzo ezifana namanzi nombane. Iidolophu zalo masipala iMonti, iQonce neBhisho kuquka noMdantsane zimdaka inkunkuma ixake indawo ngenxa yokuba abasebenzi bokuchola inkunkuma bekuqhankqalazo.

ISamwu ithi izinto ezikhalazelayo kukusilela komqashi ekumiliseleni isivumelwano esasityikitywe ngoTshazimpuzi ngo2016 sokuhlengahlengiswa kwemisebenzi, ukuze kujongwe amava nezakhono zabasebenzi abathile benyuselwe xa kukho imfuneko.

Umasipala, ngokokutsho kweSamwu, uphinde wasilela ekuhlawuleni iibhonasi ekwakugqitywe ngazo kweyoKwindla ngo2017.

Inkokheli yamaphulo eSamwu eBCM, uZola Capucapu, ukwathe umasipala usilele ekugxotheni umanejala kamasipala, uAndile Sihlahla. UCapucapu uthi uSihlahla, abambiza njengePharaphara, usilele ekuthobeleni imiqathango kuquka “nokuswela isakhono sokuza nozinzo kumasipala”.

“Makahambe! (uSihlahla). UliPharaphara. IPharaphara ngumntu ongaqondakaliyo nokuba umjonge ebusweni kuquka nendlela anxiba ngayo. Indlela athetha ngayo ugeqezisa intloko,” utshilo uCapucapu.

Umasipala waseBCM ubhengeze ukuba ufumene isithintelo senkundla ngeenjongo zokukhusela abasebenzi abafuna ukusebenza ngeli lixa loqhankqalazo. “Umasipala ukwavule ityala emapoliseni. Sikwaqinisa nokhuseleko lwabasebenzi [bethu] abafuna ukuphangela,” utshilo umasipala kwimbalelwano.

“Singumasipala siyaxolisa ngenyathelo elithatyathwe ngabanye abasebenzi bethu. Sisaxakekile sithethana neenkokheli zabasebenzi.” Ukwathi urhwebeshe iinkampani zabucala zokuthutha inkunkuma, noxa nje oku kusenziwa kwiindawo ezithile.