Sele kubhubhe 25 kwiingozi zendlela eKapa

EKAPA: NANGONA zingekaqali iiholide zokuphela konyaka, sele kubhubhe abantu abangamashumi amabini anesihlanu kwiingozi zendlela eNtshona Koloni.

Kungokunje, abeSebe lezoThutho basexhaleni becinga ukuba lakube limephi inani mhla zaphela iiholide.

Ngokwengxelo yeSebe, abahamba ngeenyawo bankqenkqeza phambili. Kubhubhe ishumi elinesithathu kubo ngelixa kubhubhe abaqhubi abahlanu nabakhweli abathandathu.

Umphathi wamagosa endlela kweli phondo, uKenny Afrika, uthi utywala ngunobangela wezi ngozi. “Nanjengoko sisiya kwiiholide siyabakhumbuza abaqhubi ukuba ubutywala nokuqhuba azidibani. Ukuqhuba unxilile akubeki ubomi kuphela emngciphekweni, koko nabakhweli kunye nabo bahamba ngeenyawo,” utshilo.

Umqhubi weteksi zakwaCongress of Democratic Taxi Association (Codeta) ezihamba umgama omde, uLuvo Hangana uthe ziyaxhalabisa ezi ndaba, wathembisa ukuba baza kuthethana bengabaqhubi.

“Sifuna iphele le nto yokunxulumaniswa kwethu nokutyeshela imithetho yendlela. Akumnandanga qho xa kukho iingozi uve kusithiwa iyawa ngumqhubi. Siza kubamba intlanganiso phambi kokuba siphume. Kulapho siza kuthi sijongane ukuba sikulungele na ukuqhuba umgama,” utshilo.

UNolizwi Thola waseTholeni eGcuwa uthe uyoyika nokugoduka xa sele kubhubhe abantu abangaka.

“Andifuni ukuba ngomnye wabo mna. Ndiza kukhe ndiyicingisise indaba yokugoduka. Ngcono ndingagoduki kunokuba kulilwe ekhaya.  Ukuba andisifumani esinye isithuthi ngaphandle kweteksi, ngcono ndihlale,” utshilo.

Umqhubi weteksi zakwaCape Amalgamated Taxi Asoociation (Cata) uVuyisile Potelwa, uthe ngabo baqhubi bangunobangela wezo ngozi kanye aba bangcolisa igama labo. “Ndiphuma oko mna. Andikeva siganeko endleleni. Ziingozi ezenzeka kwimida yeKapa ezo. Ungamtshayisa njani umntu kwalapha? Bayasimoshela nyhani aba bantu,” utshilo.