Sibalisa ngendlela esizuze ngayo impumelelo isikolo saseKhayelitsha

Intsebenziswano phakathi
kootitshala, abazali nabafundi ngunobangela wempumelelo ekhulayo yabafundi
bebanga leshumi kwisikolo samabanga aphakamile iSiphamandla Senior Secondary School
esiseKhayelitsha eKapa.

Oku kudizwe yinqununu
yesi sikolo uAndile Magadla. 
Esi sikolo sesinye
sezikolo ezithe zanenani eliphezulu labafundi abaphumelele ibanga leshumi
kunyaka ka-2016 kwizikolo ezikwilokishi yaseKhayelitsha.

Bali-171 abafundi
ebebebhalisele ibanga leshumi ekuqaleni konyaka ophelileyo kwesisikolo, abathathu
kubo bayeka phakathi, omnye wayeka emva kokubanjwa ngamapolisa, ngelixa omnye
eye wasweleka.

Kwi-167 ebichophele
iimviwo kuphumelele abali-161, ngelixa isihlanu sizuze ithuba lokubhala iimviwo
zokuxabangela.
 Amashumi amabini
anesibhozo kwababafundi baphumelele emagqabini ngeziqinisekiso zokungena
kumaziko emfundo enomsila.

UMagadla uthi le mpumelelo
ifumaneka ngenxa yentsebenziswano eluqilima, ukuzimisela kootitshala, abafundi
kwakunye nabazali. 
Uthi abafundi besisikolo
bayakuthanda ukufunda, kwaye bafunda bengamaqela kumakhaya awohlukeneyo. 

Isikolo
siyakukhuthaza oku ngokuthi sibaxhase ngezixhobo zokufunda kwanokutya kulo
makhaya bazifundela kuwo.

Sihamba umgama omde esisikolo
kwinkxaso esiyinika abafundi, equka izifundo zeempelaveki, kwanabahlohli
babucala abancedisana nabafundi emva kwemini, kwaye uMagadla uthi umsebenzi
woko uyabonakala.

Nangona esi sikolo
sizingca ngempumelelo yabafundi bebanga leshumi sinengxaki yabafundi abayeka
phakathi esikolweni kwibanga lesibhozo, kwanabo bangaliphumeleliyo.

UMagadla uthi oku
kubangelwa kukuba abafundi baqala izifundo ezitsha, kwaye abanye babo bakhetha
izifundi ezingabafanelanga.

Ngamashumi amathathu
anesihlanu abafundi abaliphumelelanga ibanga lesibhozo Kunyaka ophelileyo.

Le nqununu ithi
bazimisele ukusebenzela ukuba lingehli izinga labafundi abaphumelela ibanga
leshumi, kungaoko bebaxhasa ngandlela zonke abafundi.

Iphondo leNtshona Koloni
liphume kwindawo yesibini kweli lizwe loMzantsi Afrika ngokuba nenani eliphezulu
labafundi abaphumelele ibanga leshumi kunyaka ka-2016.