“Sifuna ubulungisa ngotata’m”

Intatheli uLukhanyo Calata, ongunyana kaFort Calata - ongomnye weCradock FourUMFANEKISO: David Ritchie

USAPHO lukaFort Calata, itshantliziyo lomzabalazo elabulawa ngokungenalusini ngamapolisa ocalucalulo ngo1985, luthi lusafuna ubulungisa ngokubhubha kweli qhawe.

Oku kuvele kwimpelaveki esisuka kuyo eMonti ngethuba iSebe lokuHlaliswa koLuntu belisingathe amawonga abizwa ngoGovan Mbeki, ukuqaphela amaphulo okwakha izindlu kweli lizwe.

Kula mawonga, uMphathiswa weli Sebe uNomaindia Mfeketo ukwawonge igalelo lamaqhawe afana nomam’ uAlbertina Sisulu, iintsapho zeCradock Four kwanezePEBCO Three.

Uthe xa uMfeketo eza kunikisa ngewonga kusapho lukaCalata, amalungu amathathu ekhokelwa ngunyana kaFort Calata, uLukhanyo Calata, oyintatheli – agqugula noMfeketo ze aphinda abonwa ebuyela emxukuxelweni wabantu.

Kungelo xesha apho uMfeketo aye wavakalisa eqongeni esithi: “Usapho lukaCalata luthi alulwamkeli iwonga, kwizizathu abaza kubuya bazidakance.”

ULukhanyo uxelele I’solezwe lesiXhosa ukuba uyise akafuni elinye iwonga kurhulumente.

“Into ebangele ukuba singalamkeli eli wonga kukuba uFort Calata akalifuni elinye iwonga kurhulumente, into ayifunayo bubulungisa ngokubhubha kwakhe. Into ayifunayo kukuba umbuso utshutshise abo bangunobangela wokubhubha kwakhe ngohlobo olumanyungunyezi.

“Ukuba besilamkele eli wonga, njengosapho olukhoyo lwakhe (uFort), besakuba sihambelana nomba wokungcikivwa kobulungisa bokubulawa kwakhe,” utshilo uLukhanyo.

ULukhanyo uthi ukungcikivwa kobulungisa bokubulawa kukatata wakhe yinto ephenjelelwe nayiANC kwanorhulumente okhokelwa yiyo kule minyaka engamashumi amabini anesine yenkululeko.

“Kungelishwa ukuthabatha inyathelo elifana neli silenze ngokuhlwa kwangoLwesihlanu, kodwa ke yeyiphi enye indlela ebekufanele ukuba sibonakalise ukunxanelwa kwethu ubulungisa kwiANC norhulumente okhokelwa yiyo?” utshilo uLukhanyo.

ICradock Four yenziwa nguFort Calata, Matthew Goniwe, Sparrow Mkhonto kwanoSicelo Mhlauli logama iPEBCO (Port Elizabeth Black Civic Organisation) yayisenziwa nguSipho Hashe, Champion Galela kwanoQaqawuli Godolozi.

Amalungu eCradock Four afunyanwa ebhubhile ngo1985 ngaseBluewater Bay eBhayi emva kokubulawa ngamapolisa ocalucalulo. Kwankqu namalungu ePEBCO abulawa ngo1985 ze kwatshiswa imizimba yawo, uthuthu lwaphoswa eFish River.

Ukubulawa kweCradock Four nePEBCO Three zange kwaziwa ukuba kwenzeke njani de yalixesha leKomishini yeNyaniso noXolelwaniso (TRC) ngeminyaka yoo1990, apho kwavela khona ukuba iCradock Four nePEBCO Three zabulawa ngamapolisa oontamolukhuni.

Izakhiwo zeANC zephondo, ezizinze eQonce, zithiywe ngoMfundisi James Calata ongutatomkhulu kaFort.