‘Sifunde isifundo koomatshonisa’

Athi akhale azosula kwangokwabo iinyembezi amaxhoba atyelwe iimali zawo ebebezityale kwindawo ezalisa imali ebizwa ukuba yi-48 Hour Push Push kwidolophu yaseMbizana.

Esi sistokfela abaziboneleyo bathi siqale kanye ukubakho ngezi ntsuku kusondele ngazo indodla kumkhukhu othile kumbindi wedolophu yaseBizana. Apha uye utyale ngemali engangamakhulu amahlanu (R500) ekhatshwa likhulu elinye (R100) ze ngengakusa ufumane iwaka leerandi (R1 000).

Omnye wamaxhoba adandatheke kakhulu ngumama osele ekhulile uNolizwi Zulu onamashumi amathandathu anesithathu (63) owaziwa ngelikaMazulu welali yaseEmzizini eRedout, ulibeke labuhlungu ibali lakhe.

“Ukungafundi kundibethile, kwaye ndiyalekile kuba kaloku bendifuna imali ekhawulezileyo, mna ndibone ngalo wayiwayi kugcwele qhu phambi kwalo mkhukhhu ndama ndisabela ndacaciselwa kusithwa kufakwa imali ube sowuyifumana kusasa seyiphindaphindene. Ndingenile ndafaka iR500 ndisebenzisa eyegranti yabazukulwana bam ababini kuba benditshutshiswa ngumzukulwana wam omdala ofunda eThekwini esithi kufunwa iR900.

“Ngokufaka kwam bendinethemba lokuba kusasa ndakuyifumana ndimthumelele. Xa sifikayo kusasa kugcwele kwakhona abantu bazothatha iimali njengoko bekuthiwe izolo xa besifaka, kusasa sizoyilanda. Sifike sekugcwele kuxatyanwa, abantu befuna iimali zabo kwintwazana yale ofisi ebithathe iimali zethu. Hayi ndifunde isifundo, bendicinga izakukhawuleza nakum kuba uninzi belusithi selelukhe laxhamla,” utshilo uMazulu.

Elinye lexhoba elingafunanga kuchazwa lithe: “Uninzi lwethu singabantu abahluphekayo ababhuqwa yindlala esixhomekeke kwiigranti zabantwana nabazukulwana bethu, apha besifuna imali ekhawulezileyo asazanga kanti zizoyilahla, sele sinikezele ngoku kuba kuvalwe kwalo ofisi, wavala nefowuni, akukho mkhondo wakhe.”

Iinzame zokufumana abanini baka48 Hour Push Push ziphanzile ngethuba sibhala eli nqaku.