Sihlola umqela wombuso kaMasualle

INkulumbuso yephondo eMpuma Koloni uPhumulo Masualle ethetha kudliwanondlebe noonondaba eBhisho

NGETHUBA esenza intetho yakhe yokuqala njengeNkulumbuso, kweyeSilimela ngo2014, uPhumulo Masualle wathi umbuso wakhe weminyaka emihlanu, efikelela esiphelweni kungekudala iza kugxila kwiintsika ezisixhenxe.

Ezi ntsika zezi: Iinguqu kwezoqoqosho ngelinge lokudala imisebenzi; uphuhliso lwamaphandle nokhuseleko lokutya; imfundo esemgangathweni; impilo engcono kuwonkewonke; ukulwa ubundlobongela nobuqhophololo; uhlaliso loluntu oluqhogeneyo nokwakha uluntu oludlamkileyo; kwanokuqinisa uphuhliso lwesizwe oluqamele ngolawulo olululo.

Ukuba kukho into esinokukhawuleza siwuqaphele ngayo umqela kaMasualle, yindumasi eyenziwe yimbali yeli phondo ngokuthi, emva kweminyaka kunzima, lisuke emsileni xa lithelekiswa namanye amaphondo kwiziphumo zebakala leshumi elinesibini (Grade 12).

Kwezemfundo: Kunyaka ka2018, iziphumo zikaGrade 12 waseMpuma Koloni beziku-70.6%, zisuka ku-65.8% ngo2017. Xa sijonga eminye iminyaka ngokweziphumo zikaGrade 12, phantsi kombuso kaMasualle, singadandalazisa ngolu hlobo: 2014: 65.4%; 2015: 56.8%; 2016: 59.3%.

Kwezempilo: Noxa nje kukho izankxwe ngomgangatho wezibhedlele zikarhulumente, umbuso kaMasualle uthathele kuwo uxanduva lokuphucula ezi zibhedlele. Apha singabalula iCecilia Makiwane eMdantsane ehlaziywe yakumgangatho oncumisayo, emva kokuchithwa kweebhiliyoni zeerandi.

Kodwa lo mbuso kaMasualle ukhe wanechaphaza kwezempilo ngenxa yemeko yesibhedlele sabagula ngengqondo iTower eBhofolo apho unozikhalazo wezempilo, uGqirha Malegapuru Makgoba, wathi wanqwabulula ukungalandelwa kwemiqathango eTower, wandulula phakathi kwezinye izinto ukuba isebe lezempilo eMpuma Koloni lenze umgaqonkqubo wonyango lwabagula ngengqondo.

Ngokwezoqoqosho, uluntu lwephondo lakuhlala lisikhumbula isibhengezo senkampani yezemoto uGeneral Motors eBhayi owavakalisa ukuba uyemka kweli phondo, nakweli lizwe, esimka noChevrolet kwanoOpel, eshiya nje uIsuzu. Kodwa kananjalo, isibhengezo sikaMercedes Benz eMonti sokutyala imali ekwiibhiliyoni ezilishumi kuxandiso lomzimveliso wayo, sakuhlala sihleli kuluntu lweli phondo.

Ngokwezokhuseleko, uluntu lwakuhlala likukhumbula ukubulawa kwamapolisa amahlanu aseNgcobo, isehlo esabonisa ubungakanani bokhuseleko lwabantu beli phondo.

Kulwakhiwo lwemigangatho, singakhe sithi xha kancinane, sibuze ukuba leMzimvubu Dam kudala kuthethwa ngayo ide iqale nini?

Emva kwentetho yakhe yoBume bePhondo ngo2018, uMasualle wafumana ukugxekwa nguOscar Mabuyane, onguSihlalo weANC, ngelithi usilele ekunikeni umkhombandlela ngedama laseMzimvubu kwaneprojekthi yocolo lwe-oli iMthombo yaseBhayi.

Ngaphandle koko, uluntu lwaseMpuma Koloni lusathe gqolo ukushiya eli phondo lisiya kwamanye amaphondo ukuya kufuna amadlelo aluhlaza.

Ethetha njengoMphathiswa wezeMali nyakenye, kwintetho yohlahlo lwabiwomali lwaphakathi enyakeni, uMabuyane wathi: “Siliphondo sikwajongene nomcimbi wokuphulukana nemali engange-R5.9 billion kule minyaka mithathu izayo ngenxa yokuhamba kwabantu besiya kwamanye amaphondo befuna amadlelo aluhlaza.”

Kukhuseleko ezindleleni ngubani ongasilibala isehlo sokubhubha kwabantu abangamashumi amathathu anesihlanu (35) kwingozi yebhasi kuGatyana ngo2015?

Kulawulo loomasipala, sibonile kungekho zinzo koomasipala abafana neEnoch Mgijima, King Sabata Dalindyebo neGreat Kei. Sibonile kusenzeka ububhutyubhutyu bolawulo kwithenda yezindlu zangasese eAmathole. Sibonile kugxothwa ooSodolophu eMnquma nakooWalter Sisulu.

Ngomso (Lwesihlanu) uMasualle kulindeleke awise intetho yakhe yobume bephondo (SOPA) nalapho kulindeleke asixelele ukuba uqhube njani umbuso wakhe.