Sikhangela

Mxolisi Dlula

Ndicela uncedo, ndinomakazi wam uNosango Shiella Buda owalahleka kunyaka ophelileyo ehleli entombini yakhe uNomathaba Buda.

Uphazamisekile kodwa uphinde akhumbule. Ulahleke eGeorge kuthiwa wakhwela imoto engaziwayo.

Ndicela umntu ombonileyo ancede andazise. Mna ndinguSiziwe Silwana, nantsi inombolo yam 073 268 8556.