‘Sikhumbula uSEK Mqhayi’

Iyunivesithi yaseRhodes eMakhanda yenza isikhumbuzo sokukhumbula ingcali yombhali, imbongi nomshumayeli wodumo uSamuel Edward Krune Mqhayi ngomso.

Ingxelo yela ziko ngokukaNjingalwazi uMhlobo Jadezweni ithi amalungiselelo okukhumbula le ngadla yaseMazimeni aqale kwiveki ephelileyo.

“Nanjengoko siye simkhumbule minyaka le ubawo uMqhayi, siqale esi sikhumbuzo ngokucoca ingcwaba lakhe eNtabozuko, kwifama alele kuyo amathambo akhe,” ucacise watsho uJadezweni.

U-SEK Mqhayi uzelwe nguZiwani Krune Mqhayi nonina uQashani Bedle ngonyaka ka1875, ezalelwa kuGqumashe phezu komlambo iTyhume eDikeni.

IYunivesithi yaseRhodes iqalise inkqubo yokukhumbula uMqhayi ngokuthi batyelele ingcwaba likaMqhayi eNtabozuko.

“Ligalelo lakhe uMqhayi elisenza ukuba senze isikhumbuzo minyaka le, injongo kukunika imbeko kumsebenzi wakhe wokuba yimbongi yesizwe, umbhali obesakha isizwe ngezibongo nemibhalo yakhe ubomi bakhe bonke,” ucacise watsho uJadezweni.

UNjingalwazi uNcedile Saule uza kuba esenza intetho yosuku, ecacisa indima kaMqhayi kulwimi lwesiXhosa ngokubanzi.

“UNjingalwazi uSaule nguye oza kuba exelela uluntu ngale ngqanga yaseMazimeni, ecacisa ngendima nomsebenzi wakhe kulwimi lwesiXhosa,” utsho uJadezweni.

Ongumlawuli oyiNtloko kwibhunga elijongene nezinto ezililifa kweli uSonwabile Mangcotywa, utyelele ingcwaba likaMqhayi kwiveki ephelileyo kwiinzame zakhe zokutyelela iindawo eziphambili eMpuma Koloni.

“Besihambela zonke iindawo ezinamangcwaba abantu abazibaluleyo kweli kwezopolitiko nakulwimi ngokunjalo, eNtabozuko kwingcwaba likaSEK Mqhayi naseKaladokhwe kwingcwaba lamadoda amane abulawa ngexesha lomzabalazo,” watsho uMangcotywa.

Amaqela emixhentso, umculo, iimbongi neentetho ezinzulu ngolwimi lwesiXhosa ziza kuba zisenziwa ngomso eRhodes egameni likaMqhayi.

“Kukho iimbongi eziza kubonga imibongo yazo, kukho ezo ziza kubonga imibongo kaMqhayi, imiboniso yeencwadi zakhe nezinye izinto ezifundisa uluntu logama zikwanika imbeko kuSEK Mqhayi,” utshilo uJadezweni.

Umzukulwana kaSEK Mqhayi, uLuvuyo Mqhayi, encokola neli phephandaba, ngaphambili wathi banqwenela ukuba ingcwaba likaMqhayi libe sisiza esililifa.

“Singavuya kakhulu ukuba zingade ziphumelele iinzame zokuba ingcwaba lakhe lifumane imbeko nesidima njengezinye iindawo ezihlonitshwayo apha eMzantsi Afrika,” watsho uMqhayi.

Lo mbhali waseNtabozuko wazibalula ngeencwadi zakhe eziquka uDon Jadu, Ityala lamawele, uSamson nezinye.

Umbongo wakhe owawuthuthuzela iintsapho zeli emva kokutshona kwenqanawa iSSMendi elwandle, ngomnye owamnika isidima kwimibhalo nezibongo zakhe.