Sikhumbula uZondeni Sobukhwe

UZondeni Sobukhwe ekunye negqala likaPoqo uMpolose Mangqangwana ngethuba wayesesibhedlele eMidlands eRhafuumfanekiso: Siyabulela Mqikela

KUNINZI leenzwakazi ezaziphithizela kwiYunivesithi yaseFort Hare naseLovedale ngeminyaka yoo1940, uNjingalwazi uRobert Mangaliso Sobukhwe wazikhethela intombi enguZondeni Veronica Mathe. Ebalisa ngokudibana kwakhe noMangaliso Sobukhwe, uMangi, nanjengoko ebesibiza isithandwa sakhe wathi: “Yhoo! sathandana kwangoko ukuba siqala ukudibana noMangi. “Ndandifundela ubongikazi eLovedale, yena efunda eFort Hare, saqala ngolo hlobo ke ukwazana,” wabalisa watsho uMam’ uSobukhwe.

Le nzwakazi yakwaMathe yangena kolu thando ingazi ukuba izidibanisa nesangxa sezopolitiko, indoda eyayingenaxesha lokuhlala ekhaya.

“Ndimkhumbula imihla yonke uMangi, nangona wayexakekile ngumbutho wePAC, ebenalo ixesha lokusithanda silusapho lwakhe, watsho uMam’ uSobukhwe. Kumtshato wakhe osukela kunyaka ka1950, le nkondekazi ilizwe ngabantwana abane abaquka uMilisa, uDinilesizwe, amawele uDedanizizwe noDalindyebo. USobukhwe ubhubhele ekhayeni lakhe eRhafu eminyaka ingamashumi alithoba ananye ngentseni yomhla weshumi elinesihlanu kule yeThupha.

Kwiintsuku zakhe zokugqibela emhlabeni, eli gqalakazi, lihanjelwe ngamagqala kaPoqo aquka uJohnson Mlambo noMpolose Mangqangwana ngeentsuku ezahlukeneyo.

Ngokosapho lwakhe, oku kube luphawu lokuba ngenene sele kumbovu ukuba agoduke.

“Kwiveki ephelileyo utata uJohnson Mlambo ugqibe iveki yonke elapha ekhaya, bencokola, bekhumbula iziganeko ezahlukeneyo zembali nomzabalazo wePAC,” yatsho intombi yakhe uMilisa.

Emva kokushiya umbutho weANC, uNjingalwazi Mangaliso Sobukhwe wasungula umbutho wePAC isecaleni kwakhe le nkosikazi.

Igqala likaPoqo ebelimhlonipha kakhulu uMam’uSobukhwe, uMpolose Mangqangwana, uthi ngenkxaso yakhe waphumelela uNjingalwazi Mangaliso Sobukhwe.

“Ebechubeke kakhulu, bekungelula ukumenza ukuba athethe okuthile xa engazimiselanga, ubunganga bakhe ububuva kuphela xa enomdla wokuthetha, ngumama wethu sonke,” utshilo uMangqangwana.

Ungcuchalaze kwiindawo ezininzi zeli ekhusela abantwana bakhe emva kokubhubha komyeni wakhe uRobert Mangaliso Sobukhwe ngo1978.

“Sikhulele kwiindawo ezininzi endingenakuzibala, kodwa umama ebesoloko ekhona ngamaxesha onke,” utshilo uMilisa.

Emva kokuvakala kweendaba zokubhubha kwakhe, uMongameli weli uCyril Ramaphosa nowayesakuba nguMongameli weli uThabo Mbeki, bangenelele kuluntu lweli ukuthumela amazwi ovelwano kusapho lakwaSobukhwe.

Kwiintsuku zakhe zokugqibela esibhedlele eMidlands eRhafu, unyanzelise intombi yakhe uMilisa ukuba ivume kuthathwe umfanekiso wakhe noMpolose Mangqangwana, oku bekungqamene nomhla wokuzalwa kwakhe.

“Ngumhla omkhulu kum lo, yekani abantwana bandifote,” watsho. Ekuqaleni kwalo nyaka uMongameli Ramaphosa uwonge le nkosikazi yamaMfene ngembasa iNational Order of Luthuli ngenxa yenxaxheba yakhe kumzabalazo.

USobukhwe ubhubhe ecela ukuba ipapashwe incwadi engobomi bomyeni wakhe uNjingalwazi Mangaliso Sobukhwe ebhalwe nguThami Plaatjie.