Sikhwankqise iingcali zomthetho isigwebo sika-Oscar Pistorius

UPHINDE wagxekwa kwakhona ujaji Thokozile Masipa ngokunika uOscar Pistorius isigwebo esincinci.

Oku kulandela emva kokuba uMasipa egwebe uPistorius iminyaka emithandathu entologweni.

Ngo-Okthobha wonyaka ophelileyo inkundla yezibheno yakhaba isigwebo sikaMasipa isithi uPistorius wabulala ngokungeyonjongo, wagweba ngelithi inyathelo lakhe lokudubula izihlandlo ezine kukubulala.

Le nkundla yagweba ngelithi ityala malibuyele kuMasipa awise isigwebo esifanelekileyo, emva kokuba wamgweba iminyaka emihlanu entolongweni.

UPistorius wafumana ingqawule emva kokuchitha iinyanga ezilishumi entolongweni. Izolo uMasipa uthe, nangona ethe wabulala uPistorius, izizathu ezakhokelela koko ziyasigubungela isohlwayo esifanelwe sisenzo.

“Andivumelani noluvo lokuba uPistorius zange abonakalise kuzisola kuba, ingqina lokuqala ukufika endlwini yakhe ugqirha Steep waxelela inkundla ukuba wafika ekhala, ecela kuThixo ukuba asindise ubomi bukaReeva,” utshilo uMasipa.

UMasipa ukwathe uPistorius angalulekwa abuyiselwe eluntwini.

Ingcali yezomthetho kweli uBrenda Wardle ithe, “Sisigwebo esincinci kakhulu esi, asihambelani nesenzo sokubulala sikaPistorius. Ngokwesi sigwebo angaphuma entolongweni emva konyaka ooneenyanga ezintandathu.”

Ukwathe intetho kaMasipa echaza apho afumaneka khona xa kukho ofuna ukufaka isibheno, emva kokuwisa isigwebo ibonakalisa mhlophe ukuba uyasibona ukuba isigwebo sakhe asikho qatha ngokufanelekileyo. Ibingumothuko kumakhasi onxibelelwano, kukhalazelwa ubuncinci besi sigwebo.

Umhlalutyi wezomrthetho uEusebius MacKaiser uthe, “UMasipa ucinga ukuba umahluko wesigwebo sokubulala ngokungeyonjongo, nokubulala ngokwenjongo ngunyaka, esi sigwebo sijongela phantsi esenkundla yezibheno.”

Igqwetha elaziwayo kweli uZola Majavu uxelele iziko leendaba kwa ENCA ukuba esi sigwebo siyothusa, kodwa akakwazi ukugxeka ijaji. Igunyabantu lezotshutshiso lithe lizakuqwalasela esi sigwebo phambi kokuba lithathe amanyathelo.

Ukanti namanina eANC athe othusiwe bubuncinci besi sigwebo.