‘Sikruqukile, sanele!’

Amanina ngethuba ebambe umngcelele obizwa #TotalShutDown phambi kweHolo yedolophu yaseMonti Umfanekiso: BHEKI RADEBE

“Kubi kwaye kwanele,” atshilo amakhosikazi aselula aphuma eBuffalo City Metro, kwiveki ephelileyo phambi kweHolo yoLuntu eMonti, ngethuba ebambe umngcelele wephulo elibizwa #TotalShutdown.

La manina besisa uxwebhu lwezikhalazo zawo ezimalunga nokuliwa kokuxhatshazwa kwamanina kuSodolophu uXola Pakati. Eli phulo belibanjwe kwilizwe lonke ngamakhosikazi nanjengoko kuqala inyanga yawo.

Olitshantliziyo nokwangumbhali wencwadi ejongene nokulwa ukuxhatshazwa kwamanina, uPhumla Gqola, uthi amanina awakabinayo indawo kweli loMzantsi Afrika.

Uthi ethathe inxaxheba nje kweli phulo kungokuba ukruqukile yimpatho-gadalala eyenzeka umhla nezolo kumanina, kwanokuhlala phantsi koloyiko ngenxa yokuba engumntu ongumama.

UThokozani Mtini ojongene nokuxhatshazwa kwamanina kumbutho iCosatu ephondweni, uthi amakhosikazi asacinezelekile. Uthi lixesha lokuba amakhosikazi adibane ngazwinye, akhwaze.

“Isono sethu siyintoni singamakhosikazi? Abanye bethu apha ngamaxhoba okuphathwa gadalala ngamalungu eentsapho. Masibambaneni silweni ukuxhatshazwa singamakhosikazi kuba abaninzi baye benze ngathi yonke into ilungile kanti umntu uyafa ngaphakathi,” utshilo uMtini.

Ophuma kwiBumb’ingomso eMonti, uNwabisa Dlova, uthi kunabantwana abangakwaziyo ukuzithethela ngoko bazokulwela bona, uthi kunabantu abaxhatshazwa ngokwesondo ngabantu abanezikhundla eziphezulu nabangakwazi ukuthetha kuba besoyika ukuphulukana nemisebenzi.

“Silwela nokucotha kwamatyala okudlwengulwa kwamakhosikazi, sifuna oko kuthathelwe ingqalelo.”

UAphiwe Ntlemeza othethele iphulo i#TotalShutdown eMonti, uthi njengoko le iyiNyanga yamaNina, bona bengamanina ababoni nto abanokuthi bayibhiyozele kwiingxaki ezisajongene namanina eziquka ukungahoywa ngurhulumente.

UNtlemeza ukwavakalise udano emva kokuba etyhilizwe kakubi ngunogada kaSodolophu ngethuba uSodolophu efika ethabatha uxwebhu ebeludluliswa kuye.

“Oku kubonakalisa ukungabikho kwenkathalo. Ibonakalisa ukuba kwaxwebhu olu siludlulisayo alizuthathelwa ngqalelo. Kuyasothusa kuba silapha sizokulwela into enje, kodwa sixhatshazwa ngesijonge kubo.”