Simbonzeleke ekhitshini isihelegu seteksi!

UFezekile Gova uthi babulela impilo emva kokuba itekisi imbonzeleke ekhitshini labo

Lusinde emlonyeni wokufa ilungu losapho lwakwaGova eKhayelitsha eNtshona Koloni ngethuba itekisi itshayisa indlu yolu sapho.

UFezekile Gova noneminyaka engamashumi amabini anesihlanu ubudala uxelele I’solezwe ukuba ngethuba ingena kwikhitshi leli khaya bekukhona umtshana wakhe oneminyaka engamashumi amabini ubudala.

“Sothuke saphelelwa ngamandla ngethuba sifika itekisi ingene yaphelela ekhitshini kwaye besingekayazi ukuba kwenzeke ntoni, kuye kanti ngethamsanqa bekungakudalanga ephumile kweli khitshi,”utsho uGova.

Uqhube wathi besekulithuba bephumile kwaye ukuba bebengaphumanga ngeyimbi kakhulu into eyenzekileyo.

“Esi sehlo senzeke ngentsimbi yesithandathu malanga kwaye ke lixesha lokuba kuqalwe ukupheka ngokuqinisekileyo ebeza kube ekhona umntu okwela gumbi lokupheka.”

Watsho esithi umqhubi wetekisi okuvakala ukuba ubenxilile bafike sele ethathwe ngamapolisa.

“Indlela eyenzeke ngayo le nto iyabonakalisa ukuba ebenxilile kuba kaloku ebengenokushiya icala lakhe azokungena apha endlini, sesibulela nje kuba akukho mntu ulimeleyo,” utsho.

Ngethuba I’solezwe lindwendwele olu sapho itekisi ibisele ikhutshiwe kweli khitshi kodwa yenze umonakalo omkhulu kuba icala lonke lendlu kunyanzeleke ukuba kuqalwe phantsi kuvuswe udonga olu ingene kulo,” utshilo uGova.

Watsho esithi iindleko zokwakha ziza kubhatalwa ngumnikazi wetekisi.

“Okusivuyisayo nje kukuba umnikazi wetekisi uza kuthatha uxanduva ngale nto yenzekileyo, kwaye sele eqalile ukuthenga izinto zokulungisa le ndlu,” utshilo uGova.

Omnye wabahlali uthe itekisi ibizama ukugqitha kwenye kanti ikhona eza ngaphambili.

“Ukuba ibingaqhutywangwa kakhulu le tekisi ngeyingakhange yenzeke yonke le nto qha ibiqhutywe kakhulu nomqhubi wabe esele,” utsho umhlali.

Lo kaGova ukwaxelele I’solezwe ukuba zonke izinto zekhitshi zimoshakele kwaye kuzonyanzeleka ukuba bafumane ezintsha.

“Nawe uyazibonela ukuba le tekisi imoshe kakhulu kwaye asinokuzilungisa tu, sifuna nje ezintsha kuba besinazo kaloku ebesizithengile,” utshilo uGova.