Singoonogada abangenamali

MOLWENI KWISOLEZWE, SINGOONOGADA BAKWA-ENLIGTENED SECURITY OPHANTSI KOPRASA. LE KHAMPANI ISIBHATALA KANCINCI KAKHULU, SICELA UNCEDO KUDALA SIKHALA AKUKHO NCEDO!

THUMELA EYAKHO ILETA, SIYIPAPASHE.

THUMELA NGE-SMS

okanye ngoWHATSAPP

ku 063 743 9538