Singqukruleka sikwachwayitile!

Xa sikhasela embindini wale nyanga kawayibhodloza, inyanga yoMnga ebalasele ngeziyunguma, ukugxalathelana kweentsapho emakhaya, ukuphumla kwimisebenzi yobude bonyaka, kwanembubho ehlala igquba ngeli xesha lonyaka, ndithi sisisizwe masilile singqukruleke ngezinto ezimbi nezibuhlungu eziye zehlela isizwe sakowethu.

Kaloku xa singqukruleka silila, sikhuphela ngaphandle iintlungu ezingaphakathi emphefumlweni, ntlungu ezo zibangela ukungcungcutheka komoya ongaphakathi kuthi nokuxheleka kwemixhelo.

Zithi zakuphalala ke iinyembezi, kuvele ukuxhasana, kuvele ukumanyana, kugqube nokuxola ezintliziyweni. Uthi umntu akuxola ke onwabe, agcobe, kuzinze nomoya wolonwabo empilweni nakubomi bentlalo ngokubanzi.

Kwelinye icala ke, sisisizwe, kumele sigcobe ngezinto ezintle eziye zahombisa intlalo yethu, kwanezo zehlileyo kubude bonyaka, zinto ezo ziye zabonakalisa ukuzimisela kwesizwe sethu, zabeka isizwe sethu kumanqwanqwa aphezulu eluntwini, elizweni, kwizwekazi nakwihlabathi jikelele.

Ikwazezi zinto zintle ke eziye zibe namandla okosula isizwe iinyembezi, kudambe iintlungu, kude kube nokulibaleka nezo zinto bezibangele ihlazo nokungqukruleka kwisizwe sethu.

Nazo ke izinto ezintle ezikhe zehla kwisizwe sethu maXhos’amahle, ziliqela kwaye ziphantse zilingane nezi bezinokubangela udandatheko lomphefumlo.

Xa siqwalasela kuqala kwiimeko ezidale umoya wonxunguphalo kwisizwe sethu kulo mnyaka ka2019, singaphawula kuqala ukushiywa komzi wakowethu ngukumkani wethu, uMpendulo Sigcawu. Aa! Zwelonke!

Ukumkani usishiya eze ngobuso elizweni, kodwa ukugxanya kwakhe ekumanyeni isizwe nokuseka amaphulo ophuhliso kwiindawo esihlala kuzo, kuko okubangele isizwe sigxwale kabuhlungu ngokumka kukakumkani.

Okwesibini, isizwe siye sambathwa kanobom ngamanyundululu okuphathwa gadalala kwamanina nabantwana, kwanda ukugetyengwa kwabo, kwanda ubudlwengu kwaze kwaxhaphaka nokubulawa kwamanina ngamaqabane awo, zonke ezi zinto zisenziwa sithi madoda ebekumele akhusela, aphephise aze athande amanina nabantwana, kuba kakade yindima yethu leyo esizweni.

Phakathi kwezinye izinto ezigxwalise isizwe kukwanda kwamanani okubhubha kabuhlungu kwabakhwetha esuthwini.

Konke oku kusenzeka ngeli lixa iinkokeli zoluntu nezobukhosi ezifana noobawo uMwelo Nonkonyana noMphathiswa uXolile Nqatha, eMpuma Kapa, besiwa bevuka besungula amaphulo okuzinzisa isiko lethu elinenkqayi, ukuze kungacutheki nje amanani okubhubha kwabakhwetha, koko iphele tu imbubho kwisiko lolwaluko.

Ncedani sizwe sakowethu, oonompabanga abaya ngeenjongo zentlondi esuthwini, mabaqatshelwe kwangethuba bagxothwe baphume baphele esuthwini.

Kaloku lihlazeka nje isiko lolwaluko alihlazwa mntu wumbi, lihlazwa kwasithi bantu bekumele bayalikhusela.

Ukuba kwezo ndawo kugquba kuzo ukubhubha kwabakhwetha akwenziwa zicwangciso zokutshintsha le meko, abantwana mabasiwe kwiindawo ekunqongophele kuzo ukufa kwabakhwetha, iindawo ezifana noomaCumakala, ooHewu, Katikati, Qonce, Komani, Heshele, Kaladokhwe, Bhayi nezinye. Andifuni nokuya ke kwiingozi zezithuthi ezihlala zigubungele umzi wakowethu.

Umnqweno wam ngowokuba kule nyanga yoMnga, zinga zingacutheka ezi ngozi ukuze kusinde abantu bakuthi kwimbubho ezindleleni. Zonke ezi zibi zambethe isizwe sethu, sinakho ukwenza konke okusemandleni sizinqande zingehli kulo mnyaka uzayo ka2020.

Zininzi nezinye ke ezigwantyise uluntu lwakowethu ngeenyembezi kulo nyaka, kodwa kumele sibalule nezo ziye zasonwabisa, zasincumisa, zasiyolisa zaze zasenza sacondoba satshotshela etshatshalazeni kukuvuya oku.

Mzi kantu, nani niya kungqinelana nam ngala mabakala ndiza kuwakhankanya, njengalawo ayiphakamisele phezulu iflegi yomzi kantu kwanomzi ontsundu woMzantsi Afrika ngokubanzi.

Ndithi mandiqale ngokunikhumbuza ngembasa yokutshatshela kwethole lesizwe unyana wooJola kwelaseQonce, uLuyolo Yiba nophumelele ukhuphiswano lomculo kwizwe ngokubanzi.

Alandele aMabhokobhoko esiza neNdebe yeHlabathi iWebb Ellis ekhokelwe kwangamafanankosi endlu kantu, abafana booKolisi, Am, Maphimpi, Stick, Mbonambi nabanye.

Zininzi ke mawethu izinto ezintle ezibonakalise ukuthandwa komzi kantu ngamanyange nanguMvelingqangi, kuquka naleyo yenkosazana yakuTsolo uZozibini Tunzi, nengathathanga nje kuphela imbasa kanobuhle ogqwesileyo eMzantsi Afrika, suka le nzwakazi yesizwe yaya kongamela nakwiqonga lehlabathi jikelele, iwongwa ngembasa yokuba ngoyena nobuhle ugqwesileyo kwihlabathi jikelele.

Ndingazibala kuse izinto ezintle enizenzileyo bantwana bakowethu, ingxaki kukuqingqwa kwexesha nomthamo womhlomlo lo.

Kungoko mzi kantu, kaXhosa, kaPhalo, ndisithi nokuba sive buhlungu kwezinye izinto, kodwa kumele sigcobe sichwayite xa sinokuziqaphela nezi zintle izinto zithweswe ngazo isizwe sakowethu!

Sanga isizwe sakowethu asiyi kwetha amandla ekwenzeni okuhle! Phambili maXhos’amahle phambili! Phambili ma-Afrik’amahle phambili!