Sinqunyanyisiwe isikhohlalikazi setitshala

Inqunyanyisiwe itishalakazi ehlohla izifundo zeGeography KwaZulu-Natal oshicilelwe ngefowuni ngethuba ebetha umfundi ngoswazi kanobom ngaphakathi kumagumbi esikolo.

Olu shicilelo lenziwe ngabanye babafundi kwisikolo samabanga aphezulu iPrince Tokolo High KwaNongoma KwaZulu Natal.

Abafundi kwakunye nabazali banezimvo ezahlukeneyo ngale nyewe lo gama abanye bevutha ngumsindo.

Lo mfundi ebesohlwayelwa ukuba ethe watshona uvavanyo lakhe laphakathi enyakeni lebanga leshumi besithi oku kubeqatha.

Ukanti abazali babantwana bakukhalimele oku, kodwa besithi ngengakhange ade abe uyanqunyanyiswa lo titshalakazi.

Iingxelo zithi, oku bekukhe kwenzeka nakunyaka ophelileyo kwakwesi sikolo nalapho kuye kohlwaywa iklasi yonke.